SAF-nytt 2002:3

Den usynlige arbeidskraften

På konferansen "Arbeid for alle penga" som ble arrangert fredag 24. januar 2003 uttrykte Arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman at han ønsker en høyere andel funksjonshemmede i den statlige arbeidsstyrken, og at godt kvalifiserte funksjonshemmede må slippe å gå på ulike kurs og tiltak i årevis i stedet for å få jobb. Dette er interessante signaler å motta for en gruppe som har ti ganger høyere arbeidsledighet enn befolkningen generelt.

Mellom 10 og 20 prosent av befolkningen er funksjonshemmet, samtidig som funksjonshemmede utgjør bare 7 promille av arbeidsstyrken i staten. For å bøte på dette fikk man følgende formulering i Stortingsproposisjon nr. 1 (2000-2001): "Arbeids- og administrasjonsdepartementet ønsker å stimulere til økt rekruttering av kvalifiserte funksjonshemmede i staten". Erfaringene til funksjonshemmede arbeidssøkere tyder på at det ikke har blitt noe lettere å få jobb i staten etter at dette ble skrevet.

Det er ingen tvil om at hovedårsaken til den lave yrkesdeltakelsen blant funksjonshemmede skyldes diskriminering. Som arbeidssøkere møter de mange barrierer mot ansettelse.

Mange må, f. eks. som en følge av en dårlig tilrettelagt studiesituasjon, bruke ekstra tid og energi på å gjennomføre utdanning, og stiller derved med mindre arbeidspraksis enn andre jobbsøkere. Forskrift til tjenestemannsloven gir mulighet til å kompensere for denne diskrimineringen, ved at arbeidsgivere i staten kan ansette kvalifiserte funksjonshemmede søkere selv om det finnes bedre kvalifiserte ikke-funksjonshemmede søkere til stillingen. Man kan altså ansette en person som har den riktige formelle kompetansen, selv om det finnes andre søkere med mer arbeidspraksis. Bestemmelsen trådte i kraft 1/1 1996, men synes foreløpig å bli ignorert av mange statlige arbeidsgivere. Den kunne blitt et effektivt virkemiddel dersom praktiseringen ble fulgt opp fra Arbeidsdepartementets side.

Bård Anton Lindgaard, arbeidsledig synshemmet akademiker

Artikkelen er også publisert i Aftenposten 18.2.2003.

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


10.5.2003 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no
Sjekk sida med validator.w3.org!