SAF-nytt 2002:3

Møter med Stortingsrepresentanter om faglitteratursituasjonen for syns- og lesehemmede akademikere

ved Terje Pettersen

1. Innledning

I fårbindelse med foreningens årsmøte i mars arrangerte vi et åpent seminar med søkelys på den diskriminerende faglitteratursituasjonen som syns- og lesehemmede akademikere i dag opplever. Vekten ble lagt på strategier for hvordan litteratur i elektronisk form kan gjøres lettere tilgkengelig for denne gruppen. Blant dem som ble invitert var Kultur- familie- og administrasjonskomiteen og Kirke- Utdannings- og Forskningskomiteen. Komiteene kunne ikke komme, men i etterkant av seminaret fikk SAF flere henvendelser med invitasjoner til møter med stortingspolitikere som fattet interesse for temaet seminaret tok opp. Dermed var det duket for hele tre møter som fant sted i rask rekkefølge i slutten av april.

På forhånd hadde vi som skulle delta på møtene et møte hvor vi diskjterte hvordan vi skulle legge opp presentasjonen vår. Møter på stortinget gir jo anledning til å ta opp flere av de sakene vi arbeider med, men siden invitasjonen gjaldt faglitteratursituasjonen ble vi enige om å ta den grundig. Vi ble også enige om å snakke litt om ny universitets- og høyskolelov siden stortinget skulle behandle den i vårsesjonen. Vi var fem personer skom skulle delta på møtene, så vi fant ut at vi skulle fordele oss slik at vi var tre personer med på hvert møte.

2. Det første møtet

Det første møtet fant sted tirsdag 23. april. Vi møtte SV sin representant i KUF-komiteen Lena Jensen, samt SV sin politiske rådgiver for KUF-komiteen Katrine Grandenes. For SAF deltok undertegnede sammen med Siri Kessel Stine Elde og Arve SAas. Møtet varte i omlag tre kvarter.

Først ga vi en kort historisk oversikt over problematikken

faglitteratur til syns- og lesehemmede akademikere. Deretter presenterte vi kravene om at produksjonsretten skulle gjelle alle lesehemmede akademikere og om at økonimiske og personellmessige ressørser måtte økes for å dekke behovet. Videre sa vi at produksjonen av faglitteratur i tråd med sektoransvarsprinsippet burde sortere under Utdannings og Forskningsdepartementet, og ikke under Kirke- og Kulturdepartementet som i dag. Deretter presenterte vi hovedkonklusjonene fra seminaret i mars. Forlagene må produsere elektronisk faglitteratur i tilgjengelig form for lesehemmede akademikere, og myndighetene må legge inn dette kravet som en forutsetning for å gi forlagene støtte til faglitteraturproduksjon. Selv om dette gjennomføres vil NLB fortsatt måtte produsere litteratur fra utenlandske forlag, og eldre faglitteratur. Vi regnet med at polotiekrne ikke hadde så mye bakgrunnskunnskaper. Derfor brukte vi litt tid til å snakke om leselister, skanning og andre mer tekniske forhold. Tilslutt leverte vi fra oss kopier av det brevet vi sendte stortingskomiteene i anledning statsbudsjettet 2002 samt to relevante artikler fra Universitas i mars. Politikerne virket positive og lydhøre, så vik syntes avsolutt at møtet hadde vært vellykket.

3. Det andre møtet

Det andre møtet fant sted fredag 26. april. M.tet var med Anne Eli Hole og Rita Sjærvik som er AP sine polotiske rådgivere for henholdsvis Kulturkomiteen og Utdanningskomiteen. Fra SAF deltok undertegnede samt Arve Aas og Otto Prytz. Også denne gangen varte møtet i omlag tre kvarter.

Presentasjonen fulgte omlag det samme mønstret som på det første møtet, og vi leverte fra oss kopier av de szamme dokumentene. De polotioske rådgiverne var lydjhøre og gav os i tillegg råd om hvordan vi skulle følge opp saken. De rådet oss til å ta kontakt med regjeringspartienes representanter i de relevante komiteene. D sa også at vi ville ha fordel av å møte UFD og KKD samelt slik at ikke de to departementen kunne skyve ansvar over på hverandre eller leke kasteball med oss. Også dette møtet vil vi betegne som vellykket.

4. Det tredje møtet

Det tredje møtet fant sted tirsdag 31 april. Møtet var med May Elisabet Hansen og Magnar Lund Bergo som begge representerer SV i Kulturkomiten. I tillegg deltok deres politiske rådgiver Beate Vang. Fra SAF deltok Stine Elde, Siri Kessel og Otto Prytz.

Møtet varte omlag en time

Møtet fuglte omlag samme opplegg som de to forrige møtene. Oposisjonspolitikerne hadde ingen problemer med å forstå våre krav. De lovet å ta opp saken i Nordisk råd for på den måten å få igang et internasjonalt sammarbeid på området elektronisk faglitteratur. Videre etterlyste de tall for kostnadene ved å produsere og tilrettelegge fagbøker i elektronisk versjon. Polotiskerne sluttet seg til rådene om kantakt med regjeringspartiene som ble gitt på det andre møtet. Nok en gang vil jeg si at møtet var vellykket.

5. Evaluering og oppfølging

Sett i forhold til faglitteraturproblematikken kan møtene sies å ha vært vellykkede. Vi har lagt et godt grunnlag frem mot neste års stadsbudsjett. Imidlertid ble det liten eller inghen tid til å ta opp andre saker slik som nh universitets- og høyskolelov. Det var meningen at vår høringsutalelse skulle leveres på møtet, men grunnet utskriftsteknisk feil som ble oppdaget på stedet, ble dette ikke gjort. KUF-komiteen fikk imidlertid sendt vår uttalelse i etterkant før fristen gikk ut. I etterkant ser jeg at en del tid kunne vært vunnet dersom møtestilen hadde vært strammet noe inn. Det er ingen fordel å være for mange deltakere. Da bare overlapper vi hverandre, og det blir lett til at ting blir tværet ut. Derfor vil jeg råde andre som skal på møter til at en ikke trenger å sende mer en to personer. På den annen side ville det ikke fungert dersom vi hadde strammet inn for mye. Vi har ofte ikke mer enn tjue minutter på oss, og da er det en tendens til at alt går lynfort uten tid til å gå i dybden. Det var absolutt ejn fordel at vi hadde relativt mye tid til disposisjon. Det må også sies at de to første møtene ble noe kortere enn beregnet fordi polotikerne ble forsinket i andre møter. SAF har fulgt opp tipset fra AP og sendt forespørsel til regjeringspartienes stortingsrepresentanter om et møte. I skrivende stund har vi ernda ikke fått svar.

Oslo 26. august

Terje Pettersen

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


11.2.2003 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no
Sjekk sida med validator.w3.org!