SAF-nytt 2001:2

"We have become people"

var tittelen på en rapport som den engelske juristen Richard Light skrev om lovforslaget til en lov som skulle forby diskriminering av funksjonshemmede i Storbritannia i 1995. Det er fristende å uttale det samme - funksjonshemmede er nå blitt folk - ved at vi vi nå har fått det første forbudet mot å diskriminere funksjonshemmede inn i en lov. Lagtinget vedtok 5. april store endringer i Arbeidsmiljølovens § 55 A, som forbyr forskjellsbehandling av ulike grupper arbeidssøkere ved ansettelse, selve lovteksten finner dere også her i bladet.

Selv om vi vet at det er EUs antidiskrimineringsdirektiv på samme område som har fått Regjering og Storting til endelig å gå inn for at også funksjonshemmede skal omfattes av diskrimineringsforbudet i § 55 A, fordi dette ville bli presset fram før eller senere uansett, må vi få lov til å glede oss over denne erkjennelsen av at funksjonshemmede faktisk diskrimineres på linje med alle de andre de har tenkt på for lengst.

Vi ser det gang på gang, både i internasjonale konvensjoner og i nasjonal lovgivning, at alle mulige og umulige årsaker til diskriminering ramses opp, men at funksjonshemmede ikke nevnes eksplisitt. Vi faller som regel inn under restkategorien - or any other social status. Det har vist seg å være helt utilstrekkelig når internasjonale konvensjoner skal prøves i saker som gjelder funksjonshemmede. Men det er et annet tema som vi nok kommer tilbake til senere en gang. Samtidig med den ovennevnte endringen i § 55 A ble det vedtatt en skjerping av de øvrige bestemmelsene i paragrafen som skal gjøre loven til noe mer enn en papirbestemmelse. Ved å innføre opplysningsplikt, delt bevisbyrde og sanksjon i form av en erstatning, har man kommet et lite stykke på vei mot en lov som det er mulig å håndheve. Jeg anbefaler alle å sette seg inn i den nye ordlyden. De som ikke kan kopiere den fra internett, vil få den ved å henvende seg til styret, og den skal selvfølgelig komme i vår info og faktamappe. Linken er lagt ut på saf-listen og på vår hjemmeside, og der får man en liste over de relevante dokumenter i saken som kan klikkes direkte på. For de moderat interesserte som bare vil vite hva som står i § 55 A, er det nok å lese dokumentet Besl.O. nr. 74 (2000-2001) som er selve beslutningen. For dem som vil ha litt mer kunnskap, vil jeg anbefale å se på Innst. O. nr. 58. (2000-2001) hvor man kan lese sammendrag, og komiteens merknader.

Merknadene bør alle som skal jobbe med dette feltet i SAF lese, for der står det bl.a om avskaffelse av halv G. Som en del vil vite, har Sandmannutvalget lagt fram en utredning om reduksjon av sykefraværet, hvor man foreslår å avskaffe arbeidsgivers plikt til å finansiere hjelpemidler inntil en halv G for sine arbeidstakere. Det ser nå ut til at flertallet på Stortinget vil støtte dette forslaget når de skal behandle innstillingen til høsten. SAF lyktes godt på vårt seminar i mars med å overbevise Høyres Erna Solberg om at det var meget gode grunner for å få vekk denne avgiften på vår arbeidskraft, og om Høyre skifter syn i saken, er den vunnet I så fall har vi oppnådd å avskaffe en meget diskriminerende ordning også.

Berit Vegheim

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


06.07.2001 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no