SSHF-nytt 2000:4

Driftstilskott hva nå?

Av Knut Prytz

Fra tid til annen er ordningen med driftstilskott til funksjonshemmedesorganisasjoner omtalt i SSHF-nytt. Men det er en stund siden sist, og litt er det da hendt, så det er kanskje behov for en oppdatering.

I samband med behandlingen av årets statsbudsjett forsøkte Bondevik-regjeringen seg med et forslag om en gradvis avvikling av det særskilte driftstilskottet til paraplyorganisasjonen Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, FFO. Ideen med forslaget var at ansvaret for drift av paraplyorganisasjonen skulle ligge hos medlemsorganisasjonene under paraplyen.

Men Stortinget ville det annerledes. Stortingets sosialkomite ville iallfall opprettholde ordningen med eget tilskott til FFO for inneværende år, og før en eventuell avvikling ville komiteen ha utredet en ordning som kunne stimulere samarbeidstiltak organisasjonene imellom. Følgelig ble det i all hast satt ned en arbeidsgruppe til å utrede spørsmålet om hvor vidt det i framtida skal finnes en ordning med eget tilskott til paraplyorganisasjoner. Blant medlemmene hadde gruppa representanter for FFO og SAFO, Samarbeidsforum av funksjonshemmedes organisasjoner.

En stund så det ut til at gruppa skulle klare å komme fram til et omforent forslag. Men det ville antakelig være for sensasjonelt, og i sluttfasen sprakk det, og gruppa la fram en delt tilråding. Saken var altså akkurat like langt. Men gruppa var iallfall enig om en ting: Den mente hele ordningen burde gjøres til gjenstand for en bred gjennomgang, den var ifølge gruppa ikke tidsmessig nok. Det hadde ligget utenfor gruppas mandat å foreta den gjennomgangen (Har noen hørt den før?), og den foreslo derfor satt ned et eget utvalg til å gjennomgå tilskottsordningen.

I mellomtida hadde det vært skifte av regjering, og den nye politiske ledelsen i Sosial- og helseddepartementet bestemte seg for å ta arbeidsgruppa på ordet. Utover våren og forsommeren ble det filt til et utkast til mandat, som ble drøftet i et uformelt møte med representanter for FFO og SAFO den 10. august i år. Møtet ble ledet av statssekretær Tore Hagebakken, og det viste seg at skissen til mandat fikk en forholdsvis blid mottakelse i organisasjonene. Ved samme høve ba Hagebakken organisasjonene i fellesskap foreslå fem medlemmer av større og mindre organisasjoner til organisasjonene. De fulgte oppfordringen, og kort tid etter var utvalget oppnevnt og første møtet holdt. Foruten dem som er foreslått av organisasjonene har utvalget en representant for fylkeslegeetaten. Leder er fylkesmann Knut Korsæth, Lillehammer.

Selvsagt er det for tidlig å si hva utvalget vil komme med. Men departementet har lagt føringer inn i mandatet som ikke gir stor håp for små organisasjoner av SSHFs type. Etter departementets syn bør det være et mål for gjennomgangen at en finner en ordning som stimulerer samarbeid og samhandling organisasjonene imellom, og det sies rett ut at den framtidige ordningen ikke bør oppmuntre til oppsplitting i mange organisasjoner.

Mandatet for utvalget, som gjengis nedenfor, er ganske omfattende.

"Utvalget skal:

1. Gjennomgå kriteriene for hvilke organisasjoner som kan søke om tilskudd til drift av funksjonshemmedes organisasjoner, eventuelt foreslå endinger i disse

2. Vurdere og fremme alternative forslag når det gjelder forholdet mellom vanlig medlemskap og familiemedlemskap og eventuelt nedre grense for kontingent for vanlig medlemskap og familiemedlemskap

3. Drøfte og komme med alternative forslag når det gjelder tilskudd til tiltak som drives i regi av humanitære organisasjoner og tiltak som drives i lokal regi

4. Vurdere og fremme alternative forslag om hvordan tilskuddsordningen bør være bygd opp

5. Drøfte og fremme alternative forslag til fordelingsmodell for tilskudd til organisasjoner med individuelle medlemmer og paraplyorganisasjoner, herunder definere begrepet "paraplyorganisasjoner"

6. Drøfte og fremme alternative forslag om hvilke tilskuddsvirkninger det vil få dersom organisasjoner slutter seg sammen, dersom en eller flere organisasjoner slutter seg til en annen organisasjon, dersom en eller flere organisasjoner går over fra en paraplyorganisasjon til en annen og dersom en eller flere organisasjoner ikke ønsker å stå tilsluttet noen paraplyorganisasjon

7. Vurdere og fremme forslag om hvor vidt ordningen med tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner og ordningen med tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoners likemannsarbeid helt eller delvis bør slås sammen

8. Fremme forslag om hvilke rutiner som bør følges for å sikre at tilskudd nyttes i samsvar med forutsetningene

9. Vurdere ordningen/ordningene i forhold til andre ordninger med statlig tilskudd til frivillige organisasjoner.

10. Vurdere administrative og økonomiske konsekvenser av utvalgets forslag, herunder økonomiske konsekvenser av de ulike forslagene for hver enkelt organisasjon. Minst et av utvalgets forslag skal ligge innenfor nåværende økonomiske rammer.

Ved behov kan utvalget innhente nærmere opplysninger eller annet materiell om ordningen/ordningene fra Fordelingsnemnda for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner eller fra annet relevant hold.

Utvalgets tilråding forutsettes avgitt innen 1. september 2001."

Som en ser, vil utvalget få mange problemstillinger å slåss med. Spesielt er det grunn til å merke seg at mandatet åpner for en tettere kopling, ja, endog sammenslåing av ordningene med driftstilskott og likemannstilskott. Det kan jo se ut som en forenkling, men det er langtfra sikkert at en slik ide vil vekke åtgaum i alle organisasjonene. Et annet spørsmål som med stor sikkerhet kommer opp, er det om hvor den nedre grensen for medlemstall for tilskottsberettigede organisasjoner skal ligge. I dag er den så lav som femti, mens den tilsvarende grensen i Sverige er fem hundre. Så er da også det norske tallet på godkjente organisasjoner 103 i år, i Sverige er det 44.

Som nevnt skal utvalget være i mål 1. september neste år. Riktignok går det rykter om at utvalgslederen vil ha en raskere gjennomføring - og det er naturligvis fint å være optimist -, men i så fall vil det kunne bli vanskelig å mekke i stand en enstemmig tilråding. For den saks skyld kan det være vanskelig nok å komme til enighet innen 1. september 2001 også. selv om statssekretær Tore Hagebakken aldri så mye ønsker seg enstemmighet. Når utredningen er klar, skal den dessuten på høring i organisasjonene, og det kan det også bli mye rart ut av. En omfattende endring vil ikke kunne finne sted før 2003, så litt tid har vi på en eventuell omstilling. Så gjelder det bare at vi bruker tida godt!

Oslo, i oktober 2000.

Knut Prytz

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


17.12.2000 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no