SSHF-nytt 2000:4

MediaLT tilrettelegger Datakortet

Av Morten Tollefsen og Magne Lunde.

I sommer innledet MediaLT et samarbeid med Datakortet a.s om å tilrettelegge Datakortet for blinde og svaksynte. En av bakgrunnene for Datakort-prosjektet er MediaLTs arbeid med et internett-prosjekt for synshemmede, der en av målsetningene med prosjektet var å finne fram til varige løsninger på det udekkede behovet for opplæring av synshemmede i programvare og datatekniske hjelpemidler.

- Vi ønsker å samarbeide med MediaLT om gjennomføringen av Datakort-prosjektet, fordi det er vårt mål at alle skal ha muligheten til å bli en del av informasjonssamfunnet. Dersom ikke Datakortet er tilgjengelig for en person, er det ikke hennes/hans problem, men vårt problem, kommenterer administrerende direktør i Datakortet Bernt Nilsen.

Fokusert problemområde

Manglende opplæring av synshemmede i bruk av programvare og datatekniske hjelpemidler har i mange år vært et fokusert problemområde (jamfør forskningsrapportene: Synshemmede og arbeid / Magne Lunde - AFI-rapport 4/94, Integrering av synshemmede i arbeidslivet / Knut Fossestøl - 1/96). Utilstrekkelig IT-opplæring er ikke bare et problem synshemmede står overfor, men betraktes i dag som et generelt problem i samfunnet. Det investeres store midler i maskin- og programvare, men dette blir i liten grad fulgt opp med en tilsvarende investering i folks kunnskap og kompetanse om bruk av dette utstyret.

Denne problematikken kommer imidlertid enda sterkere til uttrykk blant synshemmede. Dette fordi litteratur og undervisning ikke er tilrettelagt, og fordi synshemmede benytter tilleggsutstyr, som nødvendiggjør egen opplæring, og som krever andre løsninger enn i et standardisert undervisningstilbud. Generelt sett vil det være langt vanskeligere for en sterkt synshemmet person å utnytte datateknologien, noe som også gjør tilrettelagt opplæring påkrevet.

I MediaLTs internett-prosjekt ble dette problemområdet igjen tydelig understreket. I prosjektarbeidet fikk MediaLT mange og klare tilbakemeldinger fra synshemmede, om at det er behov for et helhetlig og varig tilrettelagt opplæringstilbud for synshemmede i bruk av PC, programvare og tekniske hjelpemidler.

Varig tilbud

På denne bakgrunn la MediaLT i internett-prosjektet stor vekt på å finne fram til forslag til opplæringsmodeller og kurskonsepter, som kunne bedre synshemmedes muligheter for informasjonsinnhenting. Opplæring i og kunnskap om hvordan synshemmede kan få tilgang til digital informasjon via internett, vil etter MediaLTs oppfatning være helt avgjørende for at synshemmede ikke skal bli akterutseilt i forhold til de kravene til kompetanse utviklingen av IT-samfunnet stiller. For å finne en varig løsning på disse udekkede opplæringsbehovene, startet derfor MediaLT i samarbeid med Datakortet a.s et prosjekt knyttet til tilrettelegging av Datakortet for blinde og svaksynte.

Datakortet er et internasjonalt kompetansebevis basert på et europeisk, leverandøruavhengig referansenivå. Bak Datakortet står selskapet Datakortet a.s, som igjen er en del av den europeiske hovedorganisasjonen European Computer Driving Licence (ECDL).

Norsk representant

Datakortets testsentre rundt i Norge har fått en rekke henvendelser fra funksjonshemmede, i forhold til å gjøre testene tilgjengelige for alle. På ECDLs møte i Norge høsten 1999 ble derfor temaet om tilrettelegging av Datakortet for funksjonshemmede satt på dagsorden. På møtet ble det bestemt at det skulle settes ned en europeisk referansegruppe for dette arbeidet. En tilsvarende norsk referansegruppe ble nedsatt den 15. Desember 1999. Morten Tollefsen i MediaLT er den norske representanten i den internasjonale gruppen.

- Det er helt maktpåliggende å få hevet datakompetansen i Norge. Dette er derfor hovedmålsetningen med Datakortet. For oss er det viktig at alle kan få ta del i denne kompetansehevningen, og vi er således villige til å strekke oss langt, for ikke å stenge noen ute, poengterer Nilsen.

Nye hjelpemidler

I dette tilretteleggingsarbeidet inngår både standardisering av internasjonale tester, som er tilgjengelige for alle, samt utarbeidelse av et opplæringsopplegg som kan brukes av blinde og sterkt svaksynte. Dette prosjektets målsetning er derfor å gjøre et eksisterende opplærings- og testtilbud tilgjengelig for synshemmede.

For å gjøre Datakortet tilgjengelig, mener MediaLT at det bør utvikles nye opplæringsrelaterte hjelpemidler. MediaLT har derfor startet arbeidet med å utvikle en taktil modell, som skal vise hvordan skjermbildene ser ut for seende. Ideen er at synshemmede ved hjelp av disse taktile modellene, skal skape seg mentale kart, som de vil ha nytte av i forbindelse med opplæring i programvare og datatekniske hjelpemidler.

I forlengelsen av dette vil MediaLT også arbeide med å utvikle og teste ut alternative løsninger, for at blinde og sterkt svaksynte skal kunne nyttiggjøre seg den programvaren som inngår i Datakortets pensum. Dessuten vil det bli prøvd ut om fjernundervisning er et egnet undervisningsopplegg for synshemmede, samt hvilke tilpasninger i fjernundervisningen som bør gjøres, for at den skal fungere best mulig.

En viktig del av Datakort-prosjektet er tilrettelegging av faglitteraturen i Daisy-format. Daisy er framtidens lydbok. I prosjektet skal fagbøkene til de sju modulene i Datakortet omskrives og tilrettelegges, slik at de er funksjonelle for synshemmede.

Dersom du ønsker å få vite mer om Datakort-prosjektet, setter vi pris på om du kontakter oss. I januar 2002 starter dessuten det første pilotkurset i Datakort-prosjektet opp. De som synes det kan være interessant å delta på dette pilotkurset, kan kontaqkte MediaLT:


Tlf: 63 99 58 96
Mobil: 91 79 00 78
E-post: magne@medialt.no.

Dersom man ønsker mer informasjon om prosjektet eller MediaLT, kan man oppsøke MediaLTs hjemmeside:
http://www.medialt.no/

Morten Tollefsen og Magne Lunde.

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


17.12.2000 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no