SSHF-nytt 2000:4

Redaktøren har ordet

Velkommen til en ny utgave av SSHF-nytt. I dette nummeret vil dere få høre fra møtet med Mjøs på SSHF Nord-Norges seminar i Tromsø i høst. Vi tar med SSHFs høringsuttalelse til Mjøsutvalgets rapport "Frihet med ansvar", som de av dere som har tilgang til vår elektroniske postliste kanskje allerede har lest, siden den er lagt ut der. Dere vil også finne den på SSHFs hjemmeside. Mange gode krefter har bidratt til at møtet med Mjøs ble en suksess - der Birgit Evensen, Christine Aasgaard og Halgeir Holthe var initiativtakere - og til høringsuttalelsen, som Berit Vegheim har redigert. Resultatet ble en høringsuttalelse som vi kan være meget stolte av. Torleif Kahrs og Terje Pettersen har skrevet delkapitlene. Referent er Halgeir Holthe. Den første delen av referatet inneholder en mer generell orientering. Den egentlige referat-delen følger etter denne.

Takk til arrangører og bidragsytere.

IT-kompetanse er stikkord for neste post, der Magne Lunde har sendt oss en artikkel om datakortet, som så å si er et "adgangskort" til IT-verdenen. Kursene fins lett tilgjengelig for seende - så hva med synshemmede, spør vi?

På oppfordring fortsetter vi innlesingen av AFI-rapport nr. 2/2000 "Politiske ambisjoner og administrativ rasjonering", der vi starter med de sidene som ikke kom med forrige gang, siden det var slutt på kassetten. Vi bruker 2 kassetter denne gangen for å få plass til mer av denne rapporten. Kulturdepartementet bevilget ikke midler til innlesing. Styre i SSHF tok saken opp i et brev til departementet i august. Vi gjengir svaret fra departementet og SSHFs svar på dette.

Rapporten finnes på diskett eller CD i Word eller ren tekst-format. Disse versjonene kan bestilles fra Arbeidsforskningsinstituttet ved Tove Helvik, telefon: 23 36 92 17 og koster det samme som svart-utgaven, som kan bestilles fra Akademika. Dere som vil bestille rapporten, finner ellers de opplysningene dere trenger i introen til sammendraget som begynner på spor 2 i forrige utgave.

Dette er en viktig rapport. Den tegner med all ønskelig tydelighet, et skremmende bilde av hvordan funksjonshemmedes del i fellesgodene i samfunnet er overlatt til administrativ rasjonering. Det gjelder selv et så selvfølgelig gode som bøker. Samfunnet bruker store summer hvert eneste år på å tilrettelegge læremidler, kurs- og informasjonsmateriell til bruk i undervisning og kompetanseutvikling i skole og arbeidsliv. I denne sammenhengen er våre grupper marginaliserte. Det som eksisterer av tilbud, er i beste fall minimumsløsninger. Det er betydningen av rasjonering.

Kanskje begynner det med "å ta tilbake språket", som Regnor Jernsletten hevder i en artikkel i dette nummeret. Honnørordene tilslører at særordningene er funksjons-hemmende. De gjør oss avhengige av andres hjelp. Vi blir brukere - ikke medborgere, hevder forsker Bjørn Hauger.

Et av de nye honnørordene er nettopp "frivilligheten". Vil den løse velferdsstatens utfordringer?

"Den kvalmende frivilligheten", omtalte Andreas Hompland den som, i en kronikk i Dagbladet da utredningen om frivillige organisasjoner forelå for flere år siden.

Siden den tid har det skjedd mye på denne fronten.

I min lokalavis forleden, kunne jeg lese at Kristiansund innfører "frivillighetsprisen".

I USA benyttes frivillige til å lese inn bøker for "blinde". Ville vi ha det sånn?

Knut Prytz tar opp viktige aspekter ved den forestående omleggingen av tilskottsordningene til frivillige organisasjoner i dette nummeret. Men fortsatt har vi et år på oss til å komme med innspill. Følg med, følg med. Her må vi på banen!

I neste nummer, dvs. nr. 1 - 2001, vil vi ta for oss likemannsseminaret på Vestlandske Blindeforbunds kursenter på Askøy i helgen, arrangert av SSHF-Vest, der temaet var hvorfor velge arbeid framfor trygd. Vi vil forsøke å få med mest mulig fra dette viktige seminaret neste gang.

Tusenåret ebber ut. Vi ønsker våre lesere vel møtt til et nytt årsmøte på Hurdalsesenteret 30. mars til 1. april. Det foreligger et forslag til vedtekstendring, som refereres i dette nummeret.

Eldrid Kästel
Redaktør

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


17.12.2000 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no