SSHF-nytt 2000:3

Rapport fra møte I "Brukerforum for funksjonshemmede i høyere utdanning", 14. juni 2000

Av Christine Aasgaard.

SSHF ble i mai invitert til å delta i "Brukerforum for funksjonshemmede i høyere utdanning". Forumet står omtalt i st.prp. nr.1/99, etter initiativ fra KUF. For ca et år siden vil sikkert mange huske at bl.a. SSHF og FFO tok kontakt med daværende statsråd Lilletun i forbindelse med tildeling av midler til det som i dag kalles "LINK-prosjektet" ved NTNU. På bakgrunn av en prosjektskisse til et framtidig kompetansesenter for tilrettelagte studier for funksjonshemmede, ble prosjektet tildelt midler fra KUF. Flere organisasjoner og læresteder reagerte på det mange mente var en lite gjennomtenkt strategi av departementet, for å bedre funksjonshemmede studenters mulighet til en fullverdig studentsituasjon ved alle landets studiesteder. I et møte med statsråden og hans administrasjon, ble det blant annet besluttet å etablere et brukerforum for funksjonshemmede i høyere utdanning.

I alt 32 organisasjoner, læresteder og instanser er invitert til å delta i forumet. Det kan være greit å gå gjennom listen av inviterte deltagere i forumet:

Fra organisasjonene var invitert:
FFO med 6 deltakere
FFOU med 1 deltaker
SAFO med 2 representanter
SSHF, DAF, NHFU, NSU, og SLF var invitert til å møte med 1 deltaker hver.

Fra departementene var invitert:
KUF, SHD, KD,KRD, SD, AAD; alle med en representant hver.

Øvrige inviterte var:
Universitets- og høgskolesektoren med 10 deltakere
Samskipnadene med 2 representanter
Og Deltasenteret med 1 deltaker.

Forumet skal møtes 3-4 ganger i året og KUF har gitt forumet følgende mandat:

"Brukerforumet skal drøfte problemstillinger som er sentrale i forhold til funksjonshemmede og høyere utdanning."

Departementet sier videre at forumet skal:

  1. sørge for at synspunkter på saker som gjelder funksjonshemmede. og høyere utdanning gjøres synlige, slik at dette blir en del av grunnlaget for beslutninger både i departement og i universitets- og høgskolesektoren.
  2. utveksle informasjon
  3. fungere som rådgivende organ for KUF

FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) har påtatt seg sekretariatsfunksjon, og sto for innkalling til forumets første møte, som ble avholdt 14. juni i R5 i Akersgata. Tema for dette møtet kan oppsummeres slik:

"Hvilke forventninger har forumets deltakere til hva forumet kan oppnå, og hvilke tema ønsker man at skal tas opp på møtene?"

Som dere skjønner er mandatet stort og lite avklart fra departementets side. Forumets første møte ble derfor langt på vei en presentasjon av deltagernes respektive organisasjoner, læresteder osv. Jeg vil i det neste komme med mine inntrykk fra dette møtet. Så å si hele forsamlingen var innom på talerstolen, og jeg må derfor forsøke å plukke ut det jeg mener var mest sentralt på møtet.

Innledningsvis bør jeg si litt om oppmøtet. Alle inviterte organisasjoner møtte opp. Likeså var det med Deltasenteret, samskipnadene og lærestedene. Sosial- og helsedepartementet møtte med sin representant, og Kirke- utdanning- og forskningsdepartementet møtte vel egentlig med tre deltagere. Statssekretæren i KUF kom faktisk også for å hilse fra Trond Giske, som dessverre ikke kunne komme. Hva så med de resterende inviterte departement? Dette skulle jo være et forum hvor man skulle se den spede begynnelse til at sektoransvarsprinsippet ble videreført til sektoransvarspraksis. Her skulle spørsmål om samferdsel, kultur, arbeid og kommunale tjenester sees i sammenheng med de klassiske KUF- og SHD-sakene. Den gang ei ! Ingen av de resterende departementer hadde sendt representanter til forumet. Jeg skal innrømme at jeg ikke ble umåtelig overrasket over dette, men jeg hadde håpet på deltagelse fra et noe bredere lag av byråkratiet.

Forumet ble hilst velkommen av møtelederen Hanne Witsø fra sekretariatet i FFO. Dernest ble møtet åpnet av ekspedisjonssjef Jan S Levy i KUF, og han uttrykte sitt håp om at forumet skulle bli et fruktbart treffsted for de berørte parter. Deretter tok rådgiver Inge Ovesen fra SHD over ordet, og ytret sitt ønske om at forumet burde kunne bli et viktig samlingspunkt hvor alle spørsmål rundt funksjonshemmede og høyere utdanning kunne bli vurdert som en helhet. Han informerte oss om at han har koordineringsansvar for statssekretærutvalget for den samlede politikken for funksjonshemmede, og at han ville rapportere til statssekretærene fra møtene i forumet. Dernest tok Hanne Witsø ordet igjen og sa litt om hvilke utfordringer funksjonshemmede studenter, lærestedene og forvaltningen står overfor i tiden som kommer. Her tok hun opp NOUen fra Mjøsutvalget. Hun gjorde forsamlingen oppmerksom på at i denne dyptpløyende rapporten med forslag og føringer som vil avgjøre hvilken kurs norsk utdanningspolitikk skal ha i mange ti- år framover, var ikke begrepet "funksjonshemmet" å finne en eneste gang. Leserne av SSHF-nytt kan kanskje tenke seg hvilken organisasjon som hadde skaffet til veie denne opplysningen? På dette tidspunkt brøt plutselig ekspedisjonssjef Levy inn, og forklarte at grunnen til dette var at det ikke lå i utvalgets mandat å se på funksjonshemmede studenters situasjon. Da Witsø ikke ville akseptere denne begrunnelsen og hevdet at forslagene fra Mjøsutvalget ville kunne skape forverrede vilkår for studenter som ikke kan gjennomføre studiene på normert tid, var svaret fra KUF at utvalget ikke skulle vurdere slike spørsmål, men kun ta for seg de tekniske og organisatoriske sidene ved høyere utdanning inn i det neste århundre. Witsø tok imot denne siste uttalelsen med en mine jeg vil definere som uforstående, - en reaksjon hun delte med flere av møtedeltagerne. Men man måtte la diskusjonen stoppe der og gå videre i programmet. Dette var imidlertid en ytterst interessant meningsutveksling å lytte til.

Hva hadde så forumets medlemmer på hjertet? La meg starte med organisasjonene. Funksjonshemmetorganisasjonene var som nevnt godt representert. Fra FFO møtte Hørselshemmedes Landsforfund i tillegg til de mer diagnosepregede organisasjonene. Deltagerne fra FFO og FFOU uttrykte forventninger til at man nå hadde fått et forum hvor man kunne komme med sine hjertesaker, både overfor lærestedene og byråkratiet. Flere sa også at det var på tide at funksjonshemmedes organisasjoner kunne samles for å finne et felles grunnlag å kjempe ut fra. Av forslag til tema for forumets videre arbeid kan nevnes: fysisk utforming av studiestedene, innbefattet allergikernes behov for tilrettelegging, tolketjeneste for hørselshemmede, transport, studiefinansiering, kommunale tjeneste for sterkt bevegelseshemmede osv. De fleste av organisasjonene tok utgangspunkt i de konkrete problemene i sin studiesituasjon, og gikk i liten grad inn på de prinsippielle sidene ved de problemene man står overfor. Spørsmålet om om våre rettigheter som studenter ble omtrent ikke nevnt av disse organisasjonene.

Av de andre organisasjonene vil jeg gjerne nevne at representantene fra Døve akademikeres forening og Norges Handicapforbunds Ungdom holdt engasjerte og rettighetsbaserte innlegg. Begge foreninger fokuserte på universell utforming, studentrettigheter, og den grove diskriminering man blir utsatt for som funksjonshemmet student i dag. Deres forventninger til hvilke resultatet forumet kunne gi, gikk i retning av det å kunne øve politisk press og overføre kunnskap til bestemmende og bevilgende myndigheter. Jeg forstod det likevel slik at begge organisasjoner stilte seg tvilende til om opprettelsen av et Brukerforum ville bringe oss vesentlig nærmere en akseptabel studentpolitikk overfor alle grupper i befolkningen.

Da det ble SSHFs tur til å si sitt, presenterte jeg foreningen etter beste evne. Jeg sa deretter litt om SSHFs forhold til "Brukerbegrepet", og at vi definerer oss som en studentorganisasjon i spørsmål som dreier seg om høyere utdanning, og ikke en brukerorganisasjon. Jeg foreslo at forsamlingen rett og slett kunne kalle seg "Forum for funksjonshemmede i høyere utdanning". Når dette er sagt, synes jeg dere bør informeres om en observasjon jeg gjorde under møtet. Brukerbegrepet ble kun benyttet av noen av FFOs deltagere og til dels av deltagerne fra KUF og SHD. Alle deltagere fra lærestedene, samskipnadene, NSU, SLF osv. snakket konsekvent om "studentene". Det er interessant å studere retorikken som benyttes, og reflektere litt over hvilke tenkemåter som ligger bak den ulike språkbruken. Vel, tilbake til innlegget. Jeg sa videre at SSHF nok ikke har de store forhåpninger om at opprettelsen av et slikt forum alene vil kunne føre til et bedre studietilbud for funksjonshemmede studenter. Et treffsted mellom de deltagende parter er vel og bra, men spørsmålet blir heller om forumets diskusjoner, standpunkter og kunnskap vil bli etterspurt av de instanser som vi vet har behov for forumets kompetanse. KUF gir forumet et mandat hvor vi skal være et rådgivende organ for departementet. Spørsmålet blir om departementet vil bruke oss? Jeg understreket likevel at SSHF gjerne vil delta i informasjonsoverføring mellom deltagerne. Ettersom jeg ikke kunne ramse opp alle SSHFs kampsaker i studiesammenheng, måtte jeg begrense meg til en sak, når SSHFs ønske om temavalg skulle fremlegges. Valget falt på litteratursaken og jeg informerte forsamlingen på rapporten fra AFI om studielitteratursituasjonen for syns- og lesehemmede. Jeg ba forumet ta opp denne saken på et senere møte. Til slutt gjorde jeg det klart at mangelen på interesse fra brorparten av de inviterte departementene bare bekrefter det vi allerede vet - at sektoransvar er et begrep uten særlig innhold i den norske sentraladministrasjonen.

NSU og SLF var relativt lite snakkesalig fra talerstolen. Begge organisasjoner sa at spørsmålet om funksjonshemmede studenters rett til høyere utdanning på like vilkår var viktige for dem.

Frammøtet fra lærestedene var som nevnt godt, og den geografiske spredningen var også god. De fleste av deltagerne fra universitetene og høyskolene var svært glade for de mulighetene som de mente lå i opprettelsen av et slikt forum. Forventningene var store når det gjaldt muligheten til å utveksle erfaringer med andre læresteder om tiltak for å bedre tilgjengeligheten for funksjonshemmede studenter. Likeledes var det tydelig at lærestedene mente møtet med funksjonshemmetorganisasjonene var viktig, ettersom mange læresteder følte seg usikkert på sin kompetanse om tilrettelegging av studietilbud for de lavfrekvente funksjonshemmet gruppene. Mange læresteder etterspurte informasjon fra oss i organisasjonene, for å kunne øke kvaliteten på sitt handlingsplanarbeid. Et par læresteder kom med veldig konkrete forespørsler. Representanten fra Universitetet i Tromsø sa rett ut at arbeidet med handlingsplaner for funksjonshemmede ved hennes lærested var kommet svært sent i gang, og at hun ønsket innspill fra alle som måtte kunne bidra. Dette er jo en utfordring for SSHFerne i nord. Vi kan ikke forvente framskritt hvis vi ikke bidrar i prosessen. Høgskolen i Akershus hadde også en klar melding å komme med. Deltageren fra dette lærestedet var meget engasjert da han ønsket forumets hjelp til å påse at høgskolens planlagte nybygg på Lillestrøm ble konstruert etter prinsippet om universell utforming. Han var svært opptatt av å ligge i forkant når det gjaldt tilrettelegging for alle, ettersom høgskolen var lite interessert i først å gjøre feilene og deretter rette dem opp igjen. Han hadde tydeligvis blitt informert om at dette er den sedvanlige bygningsprosedyren når det skal tilrettelegges for funksjonshemmede.

For å summere opp lærestedenes innlegg på møtet, er det vel tre forhold som må nevnes. For det første virket det som om situasjonen med handlingsplanarbeidet var nokså varierende ved de ti lærestedene. For det andre ble naturligvis økonomi en viktig sak. Det koster penger å tilrettelegge for alle, og det var tydelig en hodepine for mange læresteder ikke å ha økonomi til de store ombygningene de ønsket. Til sist må det nevnes at deltakerne fra lærestedene kanskje var de som ga tydeligst uttrykk for sin tilfredshet med det å kunne utveksle informasjon og erfaringer. Det virket på meg som om mange av disse deltagerne virkelig trengte et miljø å diskutere i, og derfor er opprettelsen av dette forumet av stor viktighet for lærestedene, slik at de kan møtes og drøfte det de har til felles.

Neste møte i forumet er berammet til midten av september, og et av temaene der blir sannsynligvis Mjøsutvalgets rapport, og hvilke konsekvenser forslagene i innstillingen vil få for funksjonshemmede studenters stilling. Sekretariatet har bedt SSHFs deltager om å innlede på vegne av organisasjonene, og dette har jeg sagt ja til. Jeg vil trenge innspill fra dere på hva vi skal mene om utvalgets forslag. Når SSHF i disse dager jobber med høringsuttalelsen til utvalgets innstilling, er det sikkert mange som kan ha betraktninger jeg kan bruke på møtet i forumet. Jeg vil dessuten oppfordre alle om å melde fra om aktuelle tema for forumets arbeid framover. Jeg regner med at rapporten om studie- og faglitteratursituasjonen vil bli et tema, men det er fint om jeg kan få en pekepinn på hvilke andre av våre saker som skal prioriteres i denne sammenhengen.

Jeg vil rapportere videre fra forumets arbeid i senere nummer av SSHF-nytt. Etter hvert vil det kanskje bli mulig å si noe om forumets gjennomslagskraft i beslutningsprosesser, men foreløpig vil jeg ikke si annet enn et litt tamt - Tiden får vise!

Bodø, august 2000

Christine Aasgaard

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


10.09.2000 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no