[Neste] [Forrige] [Innhold]


Litteraturliste

Argyris og Schön. I: Steen, Eldri. Helsevesenet og forandringsprosesser. AFI-rapport nr. 3, 1993.

Barth, E. Funksjonshemmede i Norge, Rapport nr. 6-1987, SIFF-Gruppe for helsetjeneste forskning i Norge. I: St.meld. nr. 34 (1996-97).

Befring, Edvard. Forskningsmetode og statistikk. Oslo: Det norske samlaget, 1992.

Berg, Anne Marie. Vellykket forvaltning : God organisasjon og ledelse i staten. Oslo: Tano, 1995.

Boe, Erik. Innføring i juss. Bind I. Juridisk tenkning og rettskildelære. Oslo: Tano, 1993.

Boe, Erik. Innføring i juss. Bind II. Statsrett og forvaltningsrett. Oslo: Tano, 1993.

Brattström, Malin. Likestilling for funksjonshemmede : Sammenlikning av ulike strategier i Danmark, Norge, Sverige og USA. Oslo: Rådet for funksjonshemmede, 1998.

Bredahl, Anne-Mette. Kan man løbe fra problemerne? : om udvikling, synshandicap og idræt. København : Hans Reitzels Forlag A/S, 1997.

Bruusgaard, Dag. Sitert I: Ingses røffe regelritt. Velferd, nr. 3, 1998.

Davies. I: Hvinden, Bjørn, Divided Against Itself : A Study of Integration in Welfare Bureaucracy. Oslo: Universitetsforlaget, 1994.

De forente nasjoner. Standardregler for mennesker med funksjonshemming. Rådet for Funksjonshemmede,1995.

FFO. Ukeseddel, nr. 37, 26.10.98.

Fossestøl, Knut. Integrering av synshemmede i arbeidslivet : Et forsøk på å utvikle en oppgavebasert modell for attføring av funksjonshemmede. Oslo: AFI-rapport nr. 1, 1996.

Froestad, Jan. Den offentlige handikappolitikk : Et bidrag til de funksjonshemmedes frigjøring? I: Spesialpedagogikk nr. 7, 1996.

Funksjonshemma og høyere utdanning. Rapport fra konferanse 16.-17. oktober 1995, Universitetet i Oslo.

Giorgi I: Malterud, Kirsti. Kvalitative metoder i medisinsk forskning. Oslo : Tano Aschehoug, 1996.

Hvinden, Bjørn. Divided Against Itself : A Study of Integration in Welfare Bureaucracy. Oslo: Universitetsforlaget, 1994.

Hvinden, Bjørn. Legen en bakkebyråkrat? I: Tidsskrift for den norske legeforening, nr. 12, 114: 1994.

Jacobsen, K.D., Jensen, T.Ø. og Aarseth, T. Fordelingspolitikkens forvaltning. I: Sosiologi i dag, nr. 3, 1982.

Jürgen Habermas : Diskurs, rätt och demokrati : Politisk-filosofiska texter i urval av Erik Oddvar Eriksen och Anders Molander. Stockholm: Daidalos, 1996.

Kallehauge. I: Högre utbildning för studerande med funktionshinder. Rapport nr. 2. Vällingby: Nordiska Nämnden för Handikappfrågor, 1997.

Kvale, Steinar. Det kvalitative forskningsintervju. Oslo: Ad Notam Gyldendal A/S, !997.

Lewin. I: Hvinden, Bjørn. Devided Against Itself : A Study of Integration in Welfare Bureaucracy. Oslo: Universitetsforlaget, 1994.

Li, Grethe. Høgre utdanning - et hinderløp? Tilrettelegging av læringsmiljøet for studenter med fysiske funksjonshemninger. Oslo: HiO-notat nr. 19, 1998.

Lindqvist, Bengt - sitert av G. Dahl I: Nota Bene nr. 3, 1995.

Lipsky, Michael. Street-Level Bureaucracy : Dilemmas of the Individual in Public Services, New York: Russel Sage Foundation, 1980.

Lipsky. I: Hvinden, Bjørn. Legen en bakkebyråkrat? I: Tidsskrift for den norske legeforening, nr. 12, 114: 1994.

Løchen, Yngvar. De funksjonshemmede. Oslo : Rådet for funksjonshemmede, 1996.

Nasjonal opptaksmodell. Innstilling fra styringsgruppen for Samordnet Opptak. Oslo: 1994.

Nordiska Nämnden för Handikappfrågor. Nr. 2-1997: Högre utbildning för studerande med funktionshinder. Vällingby: 1997.

Prottas. I: Lipsky, Michael. Street-Level Bureaucracy : Dilemmas of the Individual in Public Services, New York: Russel Sage Foundation, 1980.

Rådet for Funksjonshemmede. Brosjyre: En presentasjon av det statlige Rådet for funksjonshemmede : perioden 1995-1999.

Scott, Robert A. The Making of Blind Men : a Study of Adult Socialization. (1969), 3. opptrykk, USA : Transaction Publishers, 1991.

Synshemmede studenter og høyere utdannedes forening (SSHF). Informasjons- og faktamappe for jobbsøkere og arbeidstakere. Prosjekt: Fra utdanning til arbeid - 1997.

Syse, Aslak. I: Brattström, Malin. Likestilling for funksjonshemmede : Sammenlikning av ulike strategier i Danmark, Norge, Sverige og USA, Oslo: Rådet for funksjonshemmede, 1998.

Terum, Lars Inge. Profesjonsskapt ulikhet - et demokratiproblem? I: Nordisk Sosialt Arbeid, nr. 1, 1997.

The European HELIOS II Programme, Group 13's theme. Higher Education and Disabled Students : Towards a European Integration Policy. 1996.

Thompson. I: Hvinden, Bjørn, Divided Against Itself : A Study of Integration in Welfare Bureaucracy, Oslo: Universitetsforlaget, 1994.

Wheeler. I: Lipsky, Michael. Street-Level Bureaucracy : Dilemmas of the Individual in Public Services, New York: Russel Sage Foundation, 1980.

Wætnes, Inger. Innlegg på seminaret "Studenter med funksjonshemming og høyere utdanning" 16.11.94. I: Notat 14.11.94. KUF, Uh-avd.

Offentlige dokumenter:

Besl. O. nr. 42. Vedtak til lov om universiteter og høgskoler. Oslo: 1995.

Brev av 19.12.97 til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet fra Rådet for Funksjonshemmede.

Brev av 03.04.98 til KUF, Universitets- og høgskoleavdelingen, fra Rådet for Funksjonshemmede.

Finans- og tolldepartementet. NOU 1993 : 17, Levekår i Norge : Er gresset grønt for alle?

Handbok for rådgjevarar. Opptak til høgare utdanning 1996. Samordnet Opptak, Oslo, 1996.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Rundskriv F-112-96.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Rundskriv F-113-96.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Rundskriv F-44-97.

Lov om universiteter og høgskoler", av 12. mai 1995.

Nasjonal opptaksmodell, inst. fra Styringsgruppen for Samordnet opptak. Oslo: 1994.

NOU 1997: 25 Ny kompetanse.

Regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede, 1990-93.

Regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede, 1994-97.

Rådgiverhandboka 1995. Oslo: Samordnet Opptak, 1995.

SO s internettside : Viktige opplysninger. Juli 1997. <URL: http://www.so.uio.no>

St.meld. nr. 34, 1996-97. Resultater og erfaringer fra Regjeringens handlingsplaner for funksjonshemmede og veien videre.

St.meld. nr. 8, 1998-99. Om handlingsplan for funksjonshemma 1998-2001. Deltaking og likestilling. Sosial- og helsedepartementet.

Søkerhandboka 97 : Søkeravisa 1997. Oslo: Samordnet opptak, 1997.

Søkerhandboka 98. Oslo: Samordnet Opptak, 1998.

[Neste] [Forrige] [Innhold] [SSHFs startside]


26.3.2000 © Siri Kessel
Lagt ut av Synshemmede Studenter og Høyere utdannedes Forening (SSHF). Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no. e-post: post@saf-org.no