[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]

SSHF DISTRIKT NORD-NORGE

Lagt fram for årsmøtet i SSHF i 1990:

FORSLAG A

[var søknaden om formelt medlemskap som lokallag i SSHF. Selve søknaden er kort, men så kommer:]

BEGRUNNELSE FOR Å ETABLERE DISTRIKTSLAG AV SSHF.

Det følgende er ment som et forslag til å omorganisere SSHF. Framstillinga er delt i tre hoveddeler: Om økonomiske argumenter, Om økonomi, Om vedtekter for distriktslag, Om vedtekter for SSHF.

Dersom SSHF organiseres som en landsomfattende forening med lokallag åpner det antakelig en del finansieringsmuligheter for oss. Vårt forslag er å dele landet inn i fire distrikter rundt hvert av de fire universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Vi vil ikke antyde mer om geografisk inndeling, annet enn at for oss synes det naturlig at Nordland, Troms og Finnmark blir ett distrikt, med navn SSHF Distrikt Nord-Norge. Utover det så forefaller oss ikke naturlig å foreslå de geografiske grensene for de øvrige distriktene. Det må de eventuelle distriktene sjøl få foreslå. Men grensene bør følge fylkesgrensene. Ellers vil det skape uorden mht søknader om midler fra fylkeshelsesjefen, fylkeslegen og fylkeskultursjefen, se senere om finansieringskilder.

I Nord-Norge er potensiell medlemsmasse 10-15 medlemmer i eller med høyere utdannelse. Alle disse er i dag ikke med i SSHF.

SSHF sentralt burde ha inntekten av medlemskontingenten og stå for innkrevinga av den. Men distriktslaget burde få medlemsliste tilsendt slik at de kan se hvem som sokner til deres område.

Om økonomi

Vi skal nedafor gjennomgå finansieringskilder for Troms fylkes vedkommende. Meninga er å bringe fram et eksempel. Det må undersøkes i andre fylker hvordan stoda er der. Fylkeslegene kan kanskje hjelpe dere videre?

FYLKESHELSESJEFEN administrerer en budsjettpost 1.390.341 bidrag til sosiale formål. Organisasjonenes fylkeslag kan søke om støtte til generell drift og særlige tiltak over denne posten. Tildeling skjer to ganger pr. år.

FYLKESKULTURSJEFEN kan generelt gi støtte til kulturtiltak. Organisasjonenes fylkeslag kan søke om tilskott til kulturtiltak, opplæringstiltak i samarbeid med godkjente opplæringsorganisasjoner, idrettsarrangement, og tippemidler.

FYLKESLEGEN disponerer midler over statsbudsjettets kap. 673, post 70 til fordeling til organisasjoner - både fylkeslag og lokallag - som iverksetter følgende typer tiltak for funksjonshemmede:

1. Tilskott til praktisk arbeid, velferds- og trivselstiltak Dette tilskottet har et ganske vidt omfang når det gjelder organisasjonsutvikling, lokale aktiviteter og prosjekter som funksjonshemmede selv deltar i.

2. Tilskott til ferietiltak

Det er fra fylkeslegen vi i Troms hittil har fått midler.

KOMMUNENE kan også tenkes å gi midler, på kultur- og/eller sosialbudsjettet. Selv om det i disse økonomiske ulvetider kan synes å være lite håp om å få penger, SÅ BØR MAN ALLTID SØKE!!!! - hvis man har noe på gang som man kan søke om midler til. Vi i Troms har selv ikke fulgt vårt gode råd hittil.

Til slutt nevner jeg

SOSIALDEPARTEMENTET kan gi driftsstøtte til landsomfattende organisasjoner eller andre organisasjoner med tilfredsstillende geografisk spredning. SSHF må antakelig omorganiseres for å kunne håpe på midler herfra, og dette er den andre gode grunnen til å foreslå at man oppretter distriktslag av SSHF!

Det er ikke nok at SSHFs vedtekter optimistisk påstår at man er en landsomfattende organisasjon. Det må være mer substans i påstanden.

FORSLAG B

Normalvedtekter for SSHF Distrikt .....

1. FORMÅL:

SSHF Distrikt ........ skal fremme SSHFs formål slik de er uttrykt i õ1 i SSHFs vedtekter, og samle medlemmer til aktivt arbeid for synshemmede studenter og høyere utdannedes interesser overfor offentlige myndigheter, læresteder, arbeidsgivere og andre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

2. MEDLEMSKAP

Alle medlemmer av SSHF i ........ fylke(r) er medlemmer av distriktslaget.

3. VALG

Det skal avholdes ett medlemsmøte i året, hvor valgene foretas. Distriktslaget skal velge et styre med leder og 2 styremedlemmer, samt varamedlemmer.

Kommentarer til forslaget:

Paragraf 1 er en parafrase over paragraf 1 i SSHFs vedtekter.

Vi legger opp til at kravene til valg og møtefrekvens blir tilpasset den virkelighet vi lever i, vi er få og vi er spredt. Samtidig er jo selve organisasjonsideen ment å skulle styrke SSHF som helhet ved at de enkelte styrer skal ha muligheter til å finansiere lokale initiativ og aktiviteter, noe som nå er vanskelig. Vedtektsmodellen er henta fra klubb-modellen i fagforeningene.

Ellers mener vi jo at SSHFs vedtekter kan være retningsgivende for distriktslagene. Vi vil spesielt vise til paragraf 5, 3. avsnitts 1. setning hvor det står at "(lands)møtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede som møter." Videre kreves det alminnelig flertall. Det er altså ikke krav til at så og så mange medlemmer skal møte for at møtet skal kunne fatte vedtak. Det er et sunt prinsipp i en forening som vår, og vi bør holde oss til det også når det gjelder distriktslaget.

FORSLAG C

Vedtekter for SSHF, endringsforslag

SSHFs vedtekter trenger i grunnen ingen endringer for å tilpasses de forslåtte vedtektene for distriktslagene. Men for å tilpasse oss en språklig konvensjon for paraplyorganisasjoner / landsforeninger med lokallag, foreslår vi ordet "årsmøte" bytta ut med "landsmøte". Ordet "årsmøte(t)" forekommer i disse paragrafene:

[ikke tatt med her, de ble avvist av SSHFs årsmøte 1990, men det gjaldt 3, 5 - 8]

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


22.8.96 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no