[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]

SSHF Distrikt Nord-Norge

Årsmelding for perioden 5.12.1991 - 31.10.1992.

Styret

På årsmøtet 7. desember 1991 ble følgende valg gjort, alle valg var gjenvalg:
Leder: Åse Gilleberg, Harstad.
Styremedlemmer: Birgit Evensen, Tromsdalen, og Regnor Jernsletten, Tromsø.
Varamedlemmer til styret: Donna Hintch, Lakselv og Paula Skog, Tromsdalen.
Revisorer: Asle Sletten og Roger Riise, begge Tromsø.

Styret har holdt ett møte i perioden i forbindelse med planlegginga av årsmøtet og seminaret i 1992.

Andre verv.

Årsmøtet i SSHF i mars 1992 la redaksjonen i SSHF-nytt til Nord-Norge, bestående av Asle Sletten, Roger Riise og Donna Hintch. SSHFs hjelpemiddelutvalg, som består av Asle Sletten, Roger Riise og Regnor Jernsletten , befinner seg fortsatt i Tromsø.

Medlemsmassen.

SSHF Distrikt Nord-Norge krever ikke særskilt medlemskontingent. Det offisielle medlemskartoteket føres derfor av moderorganisasjonen.

Da fjorårets årsmelding blei skrevet, var vi usikre på medlemstallet i Nord-Norge, fordi SSHFs medlemsliste for årsskiftet 1990/91 ikke var blitt gjort tilgjengelig for oss. Vi la derfor fram en sak for årsmøtet i SSHF om dette, se under avsnittet om "Saker fremma for SSHFs årsmøte i 1992".

Nå blir imidlertid SSHFs medlemskartotek gjennomgått og korrigert, og vi kan derfor følge opp medlemsmassen noe bedre enn tidligere. Kartoteket viser at SSHFs 15 - femten - betalende medlemmer bosatt i Nord-Norge fordeler seg slik:
Nordland 4
Troms 11
Finnmark 2

I tillegg er det litt usikkerhet om hvorvidt 2 - to - personer har eller ikke har betalt medlemskontingent. Men inntil usikkerheta er rydda av veien, regner vi med at også disse er medlemmer. Den ene av disse bor i Finnmark og den andre i Troms. Denne usikkerheta skyldes at medlemskartoteket ikke er helt ajourført når dette skrives.

Vi regner derfor med at vi sommeren 1992 har 20 - tjue - medlemmer i Nord-Norge. I tillegg vet vi om seks personer her nord som fyller medlemskriteriene våre. Medlemssituasjonen er følgelig omlag den samme som for ett år sida, men det gleder styret spesielt at vi nå har fått flere medlemmer i Nordland.

Styret har ikke drevet medlemsverving, men enkeltmedlemmer gjør Distrikt Nord-Norge kjent for potensielle medlemmer. Dette er uvurderlig for framtida for distriktslaget som organisert enhet.

Saker fremma for SSHFs årsmøte i 1992.

SSHFs årsmøte ble i år holdt på Hurdalssenteret 8. mars 1992. Fra Nord-Norge deltok Halgeir Holthe, Donna Hintch, Asle Sletten og Roger Riise.

Distrikt Nord-Norge hadde sendt inn disse sakene til årmøtet, som alle fikk årsmøtets støtte:

1. Vi foreslo fire faste utgivelsesdatoer for SSHF-nytt, etter erfaringene fra det famøse året 1991, hvor det bare kom ut ett nummer.

2. Vi foreslo at SSHF-nytt måtte komme ut til de fastsatte datoene sjøl om det skulle være svært lite stoff.

3. Vårt forslag om å gjøre medlemslistene tilgjengelige for medlemmer ble av årsmøtet oversendt styre til oppfølging.

4. Vårt forslag om at distriktslag i SSHF skulle få medlemslister hvert år førte til et formelt vedtak om at valgkomite og lokale lag skulle ha oppdaterte medlemslister hvert år.

For de formelle vedtakenes ordlyd vises til referatet fra SSHFs årsmøte, gjengitt i SSHF-nytt nr. 2, 1992.

Aktiviteter

I forbindelse med årsmøtet i fjor, ble det avvikla et seminar 8. desember 1991. Vi hadde innbudt to personer som hjelpemiddelutvalget hadde hatt mye kontakt med under prosjektarbeidet om "Formidling av avanserte hjelpemidler til synshemmede". Fra synsseksjonen ved Hjelpemiddelsentralen i Troms kom Rune Johnsen, og fra Arbeidsmarkedsinstituttet i Tromsø kom Steinar Hansen. Etter innledninger av gjestene og fra hjelpemiddelutvalget, ble ordet gitt fritt. Seminaret var ikke ment å gi konkrete resultater, det skulle gi våre medlemmer muligheter til å gjøre seg kjent med problemstillinger som hjelpemiddelutvalget hadde arbeida med i forbindelse med prosjektet i 1991. De to innbudte gjestenes innledninger gjaldt spesielt situasjonen innen hjelpeapparatet og deres oppfatninger om hvor veien framover bar.

Hjelpemiddelutvalget

Hjelpemiddelutvalget overleverte sin rapport om "Formidling av avanserte hjelpemidler til synshemmede" til styret i SSHF i midten av januar 1992. Rapporten er trykt både i svart og punkt, og den ble også distribuert til alle medlemmene som vedlegg til SSHF-nytt nr. 1 i 1992.

På årsmøtet fikk hjelpemiddelutvalget fullmakt til sjøl å prioritere sine arbeidsoppgaver framover innafor rammen av det opprinnelige mandatet fra 1989. Det vises forøvrig til referatet fra SSHFs årsmøte, gjengitt i SSHF-nytt 1992 nr. 2, mht. saker som hjelpemiddelutvalget la fram for årsmøtet.

Økonomi.

Distrikt Nord-Norge står økonomisk sett mye bedre foran årets årsmøte enn foran fjorårets. Vi har fra fylkeslegene i Troms og Finnmark fått hhv. 6000 og 3000 kr., samla kr. 9000, mot fjorårets samla ramme på kr. 6000.

Men i år har vi ikke mottatt noe driftsstøtte fra fylkeshelsesjefene i de tre nordligste fylkene, i fjor fikk vi hundre kroner fra fylkeshelsesjefen i Finnmark. Så i forhold til fylkeshelsesjefene må vi nok fortsette å argumentere for vår berettigelse.

Reviderte regnskaper for 1991, og for perioden 1.1. til 1.9.1992 legges fram for godkjenning. Dette gjøres for å få bedre samsvar mellom regnskapsåret og valgperioden.

Regnskapet for regnskapsåret 1991 viste samlede inntekter på kr. 7.560,42 og et overskudd på kr. 1.680,82. Kapitalen ved årets utløp var på kr. 2.003,05.

I tillegg var regnskapet til SSHFs hjelpemiddelutvalg ført i Distrikt Nord-Norges regnskap. Dette viste et forbruk på kr. 33.548,31 av en bevilgning på kr. 40.000,- fra Prosjekt S v/Kultur- undervisnings- og forskningsdepartementet. Restbeløpet, kr. 6.451,69, var avsatt for bruk i 1992.

Ved regnskapsavslutninga pr. 31.8.92 er regnskapene til SSHF Distrikt Nord-Norge skilt fra hverandre, og vil i framtida bli ført separat. Dette vil gi et mer korrekt og ryddigere bilde av styrets økonomiske ansvarsområde enn den tidligere måten å føre regnskapet på gjorde.

Regnskapet til SSHF Distrikt Nord-Norge for perioden 1.1.-31.8.1992 viser en inntektsside på kr. 9.065,50, som i sin helhet kan tillegges kapitalkonto, som da viser kr. 11.068,55 før utgiftene til avviklinga av årsmøtet i 1992 blir bokført.

Regnskapet til SSHFs hjelpemiddelutvalg, som altså nå fysisk skilles fra distriktslagets, viser en utgiftsside på kr. 5.003,69. Herfra går en refusjon på kr. 4.000,- vedr. 1991 fra SSHF sentralt, slik at prosjektavsetninga fra 1991 belastes med kr. 1.003,69. Av prosjektavsetninga vil etter dette gjenstå ubrukt kr. 5.448,-.

Harstad og Tromsø 31. oktober 1992

Åse Gilleberg, leder
Birgit Evensen og Regnor Jernsletten, styremedlemmer

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


02.11.96 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no