[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]

SSHF Distrikt Nord-Norge

ÅRSMØTEPROTOKOLL

MØTE 11.11.1989
Sted: Saga Hotell, Tromsø.
Tilstede: Kirsten Dyngeland, Birgit Evensen, Regnor Jernsletten, Roger Riise og Asle Sletten.

Møtet ble innkalt med to saker på dagsorden:
1 Opprettelse av lokallag i SSHF i Troms.
2 Arbeidet i hjelpemiddelutvalget i SSHF.

1 Opprettelse av lokallag. Det var enighet om å opprette lokallag. Regnor foreslo i innledninga at navnet skulle være Troms fylkeslag av SSHF. Asle foreslo imidlertid at virkeområdet godt dunne være større, med Nordland, Troms og Finnmark. Navnet som ble foreslått var SSHF Distrikt Nord-Norge, og det ble da resultatet.

Det ble noen diskuusjon om vedtektene. Regnor hadde framlagt et vedtektsforslag som han ble bedt om å pusse på i samsvar med det som ble sagt på møtet.

2 Hjelpemiddelutvalgets arbeid. Asle orienterte om arbeidet. Han hadde også et utkast til prosjekt som han påtok seg å gjøre ferdig tidsnok til søknadsfristen 15.11. (fylkeslegen). Regnor påtok seg å lage en økonomisk plan for arbeidet i 1990 som skulle danne grunnlaget for søknader bade til Fylkeslegen og Prosjekt S(pesialpedagogikk). På dette tidspunktet var likevel Prosjekt S litt i det uvisse, fordi Regjeringa hadde tatt en budsjettmessig tenkepause i saken (trukket budsjettforslaget tilbake).

Eventuelt. Det ble diskutert generelt om hva vi burde gjøre framover. Det er en del avhengig av økonomi, og vi fikk da fram noen ideer til hvor vi kunne søke. Fylkeskultursjefen, deltakeravgift. De krever imidlertid reiseutjevning før de innvilger.

Møtet ble avslutta med middag.

Referent: Regnor. (Referatet er renskrevet på grunnlag av notater i mars 1990, det ble ikke ført protokoll).

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


21.8.96 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no