[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]

Vedtekter for Synshemmede Akademikeres Forening (SAF)

Vedtatt på konstituerende årsmøte 9. januar 1983. Sist endret på årsmøte 1. april 2001.

§ 1
Synshemmede Akademikeres Forening, SAF, er en landsomfattende forening som har til formål å fremme synshemmede studenter og høyere utdannedes interesser overfor offentlige myndigheter, læresteder, arbeidsgivere og andre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

§ 2
Medlemskap i SAF er åpent for enhver synshemmet som:
a) er i eller har tatt høyere utdanning,
eller
b) går siste året i videregående skole, på en linje som er rettet inn mot universitets- eller høyskoleutdanning.

§ 3
I den utstrekning det anses formålstjenlig kan SAF organiseres i geografiske enheter. Oppretting av slike enheter og fastsetting av vedtekter for disse godkjennes av årsmøtet.

§ 4
Kontingenten betales forskuddsvis, og størrelsen fastsettes hvert år av årsmøtet. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år mister sine organisatoriske rettigheter og kan av styret strykes som medlemmer. Dersom et medlem strykes, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent og andre eventuelle forpliktelser er ordnet. Utmelding skal skje skriftlig.

§ 5
SAF ledes av et styre bestående av enten fem medlemmer og to varamedlemmer, eller tre medlemmer og ett varamedlem.

§ 6
Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet, som avholdes etter 1. mars, og innkalles av styret med minst åtte ukers varsel. Innkallingen skjer skriftlig, direkte til medlemmene.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være sendt styret minst fire uker før møtet holdes. Sakliste skal være sendt medlemmene senest to uker før årsmøtet.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. I alle saker skal vedtakene, for å være gyldige, være fattet med flertall av de avgitte stemmer, når ikke annet er bestemt i vedtektene.

Årsmøtet skal:

 1. Behandle foreningens årsmelding.
 2. Behandle foreningens regnskap i revidert stand.
 3. Behandle innkomne forslag og saker.
 4. Fastsette kontingent.
 5. Foreta følgende valg:
  a) Styre med leder, kasserer og sekretær.
  b) To revisorer.
  c) Valgkomitè med tre medlemmer.

Valgbare er alle stemmeberettigede medlemmer. Alle valg foretas hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Blanke stemmer regnes som ikke avgitte. Alle valg foretas enkeltvis. Hvis ingen kandidater oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de kandidater som har fått flest stemmer. Omvalget omfatter det minste antall kandidater som til sammen har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet foretas ny avstemning. Gir denne samme resultat, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 7
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det eller 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter, og innkalles av styret med minst tre ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker det er innkalt for, og og foreta eventuelle valg som en følge av møtets vedtak.

§ 8
Oppløsning av foreningen kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall. Forslag om oppløsning må være framsatt på utsendt sakliste.

§ 9
Endringer i disse vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å være oppført på saklista, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Forslag til endringer av vedtektene må være sendt styret innen 1. oktober, og skal behandles på årsmøtet påfølgende år. Vedtektsendringsforslag skal kunngjøres i SAFs medlemsblad.

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


12.1.2003 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no
Sjekk sida med validator.w3.org!