SSHfs årsmelding for 1999

(NB! Vi endret navn i 2001.)

1. Innledning

SSHFs styre hadde i begynnelsen av 1999 følgende sammensetning:

Terje Pettersen, leder
Torleif Kahrs, nestleder
Anne Marthe Westgaard, sekretær
Anita Kvalheim, kasserer
Knut Prytz, 5. styremedlem
Christine Aasgaard, 1. varamedlem
Vervet som 2. varamedlem var vakant.

På årsmøtet 7. mars lyktes det ikke å få valgt nytt styre, så årsmøtet vedtok å utsette valget til et ekstraordinært årsmøte som det sittende styret ble bedt om å forberede. Men heller ikke på dette møtet, som ble holdt 10. april, lyktes det å få valgt et fullstendig styre slik vedtektene forutsetter. Det ekstraordinære årsmøtet fattet derfor følgende vedtak:

"SSHFs ekstraordinære årsmøte 10. april 1999 velger et styre på fem medlemmer. Leder og kasserer velges særskilt. Styret sørger for at organisasjonens vedtektsmessige og finansielle oppgaver ivaretas fram til ordinært årsmøte år 2000, og forbereder dette møtet. Styret fritas for vanlige forpliktelser i tilknytning til sekretærvervet, men rapporterer fra sitt arbeid på SSHF-nytt. For øvrig gjelder de retningslinjer som ble trukket opp for prioritering av saker av det ordinære årsmøtet 7. mars 1999."

Etter dette ble følgende styre valgt:

Berit Vegheim, leder
John Anders Pettersen, kasserer
Christine Aasgaard
Bård Anton Lindgaard
Arve Aas

I august måtte Christine Aasgaard fratre på grunn av flytting utenfor Oslo-området, og Otto Prytz trådte inn i hennes sted, også dette i samsvar med det ekstraordinære årsmøtets vedtak.

Det gamle styret holdt i 1999 4 møter og behandlet 18 saker. Det nye styret holdt i 1999 9 møter. Siden det ikke ble ført protokoll for disse møtene, lar ikke antall behandlede saker i denne perioden seg tallfeste.

I løpet av 1999 meldte 5 personer seg ut av SSHF og 5 personer meldte seg inn i foreningen. Per 31.12.1999 hadde foreningen 139 registrerte medlemmer og 10 personer og organisasjoner som bare abonnerer på medlemsbladet SSHF-nytt.

Ved utgangen av året hadde 84 medlemmer betalt medlemskontingenten mens 6 av abonnentene på SSHF-nytt hadde betalt.

2. Generelt

Siden SSHF i 1999 fikk et redusert styre, fryktet mange at foreningen ville måtte "gå i dvale" eller arbeide "på sparebluss". En slik frykt er gjort grundig til skamme. Nedenfor vil vi gi en oversikt over arbeidet foreningen har gjort i løpet av året.

3. Politisk arbeid

4. SSHF-nytt

I redaksjonen: Eldrid Kästel (redaktør), Berit Vegheim og Terje Pettersen (redaksjonsmedlemmer).

Produksjon: SSHF's medlemsblad kommer ut på en returfri C 90-kassett fire ganger i året. Norges Blindeforbunds avdeling for lydproduksjon i Trondheim står for innlesing og produksjon. Nr. 1/99 og nr. 3/99 kom ut med ekstrakassetter.

Opplag: Antall abonnenter er 149. Det er noen flere enn forrige år (145).

SSHF-nytt på nettet: 110-120 artikler fra årgangene 1992-1999.

5. E-post og hjemmeside

SSHF har to e-postlister samt en liste for styre og en for redaksjonen for SSHF-nytt. Antall medlemmer på SSHF sin medlemsliste: sshf-org er 50. I tillegg er det 28 på den åpne listen: sshf. Aktiviteten varierer fra 40 til 80 meldinger pr. måned.

SSHFs hjemmeside: <http://saf-org.no/>. (fra 2002)

Siden har et årssnitt på ca. 700 besøkende som er en vekst på 10-15% fra 1997. Hver besøkende ser ut til å kikke på fire-fem sider.

6. SSHFs IT-utvalg

IT-utvalget i SSHF har i 1999 bestått av:
Torgeir Solheim, Tore Johnny Bråtveit og Lars Bjørndal.

Av ulike årsaker har utvalget kun hatt ett møte i -99. Utvalget beklager den lave aktiviteten.

Utvalget ser det som en hovedmålsetting å arbeide for plattformuavhengighet i alle sammenhenger som er relevante for SSHF. Med plattformuavhengighet menes her at elektroniske publiseringer skal være tilgjengelige uansett hvilket operativsystem eller nettleser mottakeren benytter, og dermed være utformet i henhold til prinsippene for universell utforming. Plattform-uavhengighet vil bidra til økt tilgjengelighet for alle, fordi løsningene vil bli mer fleksible.

Videre er utvalget opptatt av at arbeidet generelt må knyttes mye sterkere opp mot tilgjengelighet enn det har vært tradisjon for.

Et hovedspørsmål blir: Hvordan oppnår man økt tilgjengelighet på ulike områder?

Utvalget ser det som en fordel om IT-utvalget også hadde hatt en representant fra SSHFs styre sentralt.

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


25.6.2002 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no
Sjekk sida med validator.w3.org!