Synshemmede Studenter og Høyere utdannedes Forening, SSHF, Årsmelding for 1998

Vedtatt på SSHFs årsmøte 7. mars 1999.

Styret legger med dette frem årsmelding for Synshemmede Studenter og Høyere utdannedes Forening SSHF for 1998.

1. Innledning

I 1998 hadde styret i SSHF 17 møter og behandlet 140 saker. På årsmøtet 8. mars ble følgende styre valgt:

Terje Pettersen, leder
Torleif Kahrs, nestleder
Anne Marthe Westgaard, sekretær
Anita Kvalheim, kasserer
Christel Wagtskjold, 5. styremedlem
Knut Prytz, 1. varamedlem
Christine Aasgaard, 2. varamedlem

fra 10. september rykket 1. varamedlem opp som 5. styremedlem og 2. varamedlem rykket opp som 1. varamedlem

Per 31.12.1998 hadde foreningen 127 medlemmer og 14 personer og organisasjoner som bare abonnerer på medlemsbladet SSHF-nytt. Ved utgangen av året hadde 96 medlemmer betalt medlemskontingenten mens 10 av dem som bare abonnerer på SSHF-nytt hadde betalt.  

2. Generelt

1998 har vært et arbeidssomt år for foreningen. nedenfor vil vi gi en oversikt over arbeidet foreningen har gjort i løpet av året.

3. Vurdering av styrets eget arbeid

1998 har vært et svært krevende år for styret som helhet og for den enkelte tillitsvalgte. Styret har fortsatt tidligere praksis med å legge ut postliste og protokollforslag på styrets E-postliste. Arbeidsmengden har likevel økt noe i forhold til 1997. Styret har hatt møter hver tredje uke og fra slutten av oktober hver fjortende dag. Vi har i stedet valgt å holde strengt på en maksimal ramme på 3 1/2 time per møte. Erfaringen viser at lange møter blir lite effektive. En av årsakene til den økte arbeidsmengden kan være at styret i år har fungert med bare seks medlemmer grunnet at nyvalgt 5. styremedlem trakk seg like etter årsmøtet. I tillegg kommer at den enkelte tillitsvalgte har en travel jobbsituasjon og en aktiv fritid utenom SSHF. Det meste av året har bare fire av styrets medlemmer hatt tilgang til internett. Dette har medført at en del av kommunikasjonen innen styret har funnet sted per telefon og at en har vært nødt til å lese opp noe av posten på styremøtene.

Styret har i 1998 holdt møtene sine i Norges Blindeforbunds lokaler i Sporveisgata 10. Dette gjør at styremedlemmene slipper å forberede møtene hjemme hos seg, og at møtene kan holdes på et sentralt sted.

SSHF har også plassert konvolutter og annet materiell i sporveisgata 10 slik at det er lett tilgjengelig for styret under møtene. Selv om leie av rom koster oss noe har dette systemet vært fordelaktig for styrets arbeid.

Styret har også i 1998 satt bort regnskapsføringen til et profesjonelt regnskapsbyrå. Dermed lettes den ekstra administrasjonen som følger med bevilgningene til driftstilskudd. Imidlertid fører ekstern føring av regnskapet med seg noe administrasjon. Rutinene for forholdet mellom regnskapsfører revisor og styre bør derfor klargjøres i form av en arbeidsplan.

Grunnet svært god økonomi ble årsmøte og seminar i 1998 lagt til tromsø. utgiftene til arrangementet viste seg å bli såvidt store at styret ikke så det som økonomisk forsvarlig å arrangere en arbeidshelg i 1998.

Med den arbeidsmengden organisasjonen nå har sett i forhold til aktive medlemmer å fordele den på har det hent at oppgaver en har tatt på seg er blitt utsatt lenger en rimelig er. Det forrige styret bad årsmøte i 1998 om fullmakt til å utrede muligheten for ansettelse av praktisk hjelp til saksforberedende arbeid og administrasjon. Det nåværende styret mener imidlertid at et slikt system i seg selv medfører mye administrasjon. Derfor vil styret anbefale at en heller satser på nedprioritering av saker og konsentrerer seg om SSHF sine gamle kjerneområder. SSHF har blitt mer synlig de siste årene og har som følge av dette fått oppmerksomhet fra flere miljøer som en ikke tidligere har vært aktive i. Det er nå på tide å evaluere nytten mot kostnaden og å legge en klar linje for hva man skal engasjere seg i og hva man ikke skal arbeide med. Arbeidsmengden i et styre bør ikke være større enn at tillitsverv kan kombineres med full jobb og en aktiv fritid utenom SSHF.  

4. Utvalgene

4.1. Bibliotekutvalget

Fram til juli -98 besto utvalget av følgende personer:

Anne Marthe Westgaard (styrekontakt),
Ulf Nilsen, Nina Tveter og Jørund Gåsemyr medlemmer.

Etter "overlappingsmøtet" i juli, har bibliotekutvalget følgende sammensetning:
Anne Marthe Westgaard styrekontakt, Terje Pettersen og Ulf Nilsen medlemmer.

På årsmøtet i Tromsø ble det under "arbeidet framover" fokusert på betydningen av å arbeide for produksjonsrett også for yrkesaktive. Etter overlappingsmøtet i juli, fant utvalget det på sin plass å ha et møte med administrativ ledelse i NLB for å kartlegge hvor vi står, samt få deres syn på spørsmål rundt produksjon og tilgjengelighet. Etter et svært konstruktivt møte, ble et brev utferdiget og sendt Kulturdepartementet ved saksbehandler Halldis Sandsdalen. Bakgrunnen for henvendelsen var at vi på vårparten i 1998 fikk informasjon om at en utredning av studielitteratursituasjonen skulle finne sted, beregnet avsluttet i desember .98. På møtet med KD 18. august, ble det gitt informasjon om bakgrunnen for utredningen. SSHF ble på samme møte og i brevs form utfordret til å komme med forslag til mandat for utredende instans samt å foreslå aktuelle utredere. Brev jf ovennevnte ble sendt KD i oktober. Utreder og utredningsinstans er nå klarlagt, og avslutningstidspunktet blir august -99.

Arbeidet med å knytte kontakt med Dysleksiforbundet er ikke videreført i 1998.

4.2. Utdanningssaker

Terje pettersen har jobbet med utdanningssaker i 1998.

Terje Pettersen representerte SSHF som observatør på landstinget til Norsk Studentunion i april. SSHF bidrog til at to landstingsrepresentanter fremmet forslag om at NSU skulle ta initiativet til et nærmere samarbeid med funksjonshemmedes studentorganisasjoner. SSHF fikk også to av landstingsrepresentantene til å fremme endringer i NSU sitt strategidokument om informasjonsteknologi, IT. Begge endringsforslagene ble vedtatt.

Et av forslagene i regjeringens reviderte handlingsplan for funksjonshemmede (st.meld. 8 1998/1999) er at et utvalg skal gjennomgå studiefinansieringsordningene i statens lånekasse for utdanning i sin helhet. Blant annet skal studiefinansieringsordninger for funksjonshemmede vurderes. Studiefinansiering var et av hovedspørsmålene som SSHF stilte på høringen om Fns standardregler for funksjonshemmede som ble holdt av rådet for funksjonshemmede 3 desember. SSHF spurte om hvordan den kompetansen funksjonshemmede høyere utdannede har kan bli brukt i dette arbeidet. Kirke- utdannings- og Forskningsdepartementet mener at dersom SSHF og andre av funksjonshemmedes organisasjoner skal påvirke dette arbeidet må det skje gjennom NSU. SSHF vil følge opp saken i 1999.

4.3. SSHF-nytt

Redaksjon: Eldrid Kästel, Berit Vegheim og Terje Pettersen satt i redaksjonen. Eldrid Kästel overtok etter Birger Kjellbye fra og med nr. 3/98. Berit Vegheim fungerte som redaktør for nr. 1 og 2/98.

Produksjon: SSHFs medlemsblad kommer ut på en returfri C 90-kassett fire ganger i året. Det er Norges Blindeforbunds avdeling for lydproduksjon i Trondheim som står for innlesing og produksjon.

Den produksjonstekniske kvaliteten har variert litt, men har som oftest vært tilfredsstillende. For nr. 3/98 var den derimot ikke tilfredsstillende.

Antall abonnementer er nå 145. Det er noen flere enn for 1997.

N.Bfs informasjonsavdeling i Trondheim har opplyst at de får kassetter i retur (sist 5), og redaksjonen har oppfordret medlemmene til å være flinkere til å melde fra om adresseforandring.

Artiklene blir også lagt ut på SSHFs hjemmeside på internett.

Innhold: Informasjon fra styret til medlemmene, saker, artikler, referater og innlegg fra medlemmene utgjorde hoveddelen av stoffet. Det ble også tatt med annet aktuelt stoff, bla. utvalgte artikler fra aviser og tidsskrifter. Etter forslag fra Terje Pettersen har bladet nå følgende layout: Meldinger og annonser, Uttalelser og Artikler, noe det er gitt god tilbakemelding på.

5. Distriktslag

5.1. SSHF Distrikt Nord-Norge

1. Medlemmer

Distrikt Nord-Norge har per i dag 22 medlemmer. 4 medlemmer er bosatt i Nordland, 2 i Finnmark og 16 i Troms. Det er registrert en flytting til Oslo og en fra Finnmark til Troms. Inneværende året er det registrert ett nytt medlem i DNN. Det er ikke registrert noen utmeldinger.

2. Aktiviteter.

Styret har i alt hatt fem møter. Det første styremøte var samtidig et medlemsmøte der alle medlemmer i distrikt Nord-Norge var inviterte. På våren var DNN ute på et av byens spisesteder og på høsten møtes vi uformelt på en av byens kafeer.

Årsmøte i SSHF sentralt ble i år avholdt på SAGA hotell og DNN var representert med 5 medlemmer.

SSHF var representert på et møte som ble avholdt på Arbeidsrådgivningskontoret i oktober 1998. Susanne og Ruth var der for å legge fram problemstillinger rundt yrkesrettet attføring og SSHFs arbeid i Nord-Norge. Møtet var et ledd i forbindelse med en landsomfattende samling av Arbeidsrådgivningstjenesten på syn.

Seminar og årsmøte 1998 ble avholdt den 14. og 15.11.98 på SAGA hotell i Tromsø. Tema for seminardagen var brukermedvirkning i praksis. Innledere var Sissel Antonsen Kulø fra Hjelpemiddelsentralen i Troms og Lars Bjørndal fra SSHF i Bergen.

3. Økonomi

Distrikt Nord-Norge har i år mottatt støtte fra fylkeslegen i både Nordland, Troms og Finnmark. Årsmøte 1996 bestemte at styret kan fastsette en deltakeravgift for seminar/årsmøte for å gi flest mulig medlemmer anledning til å delta. Deltakeravgift for seminar/årsmøte 1998 er fastsatt til 100 NOK.

Se for øvrig regnskapet.

Styret har i siste periode bestått av:

Susanne Baumgärtel, leder
Birgit Evensen, styremedlem/kasserer
Gry Hegsbro, styremedlem/ sekretær
Ruth Lauvanger, vara

5.2. SSHF Vest

SSHF-Vest har kome godt i gang. Det har vore svært god oppslutning om dei 3 samlingane i dette første heile driftsåret. Dei fleste deltakarane kom frå Hordaland. Nokre få kom frå Rogaland, ingen frå Sogn og Fjordane. Medlemstal i 1998: 22

Styresamansetjing i 1998

Interimsstyret som fungerte fråm til første ordinære årsmøte: Gunn Monica Vatnelid, Elin Strømme Nilsen, Espen Raa Nilsen (leiar), Torgeir Solheim (vararep.). Interimsstyret hadde 2 styremøter.

Styret valt på første ordinære årsmøte:

Kristin Gaarde. Sekretærar: Bjørn Steinar Hjelmeland og Elin Strømme Nilsen. Kasserar: Gunn Monica Vatnelid. Leiar: Espen Raa Nilsen.
Vararepresentantar: Torgeir Solheim og Majvi Grinde. Dette styret hadde 4 møter.

Valkomite:
Einar Fiskvik, Ove Ronny Leganger og Majvi Anita Grinde.

Revisor: Lars Bjørndal

Aktivitet i 1998

Vi etablerte 2 arbeidsutval:

Hjelpemiddelutval. Bjørn Steinar Hjelmeland, Torgeir Solheim og Majvi Grinde. Dette utvalet har hatt to møter. Utvalet vil arbeidd for å sikra rask erstatning eller reparasjon når det oppstår feil på hjelpemidler.

IT-utval: Lars Bjørndal, Tore Johnny Bråtveit og Kristin Gaarde. Dei hadde et møte i 1998. Utvalet har engasjert seg i Huseby kompetansesenter sitt arbeid med utvikling av ny standard for elektroniske bøker for synshemma. IT-utvalet har pr. brev bedt om å få bli med i et forpliktande samarbeid.

IT-utvalet vart etter ønske frå SSHF sentralt ikkjee rekna som et lokalt utval.

Møter:

Årsmøte 18/2 1998. 20 deltakarar.

Vedtektene for SSHF-Vest vart utforma og godkjende. Torleif Kahrs representerte det sentrale styret. Tema etter årsmøtet: "IT som effektiv arbeidsreiskap for synshemma" - Innleing ved Lars Bjørndal. Diskusjon.

Helgeseminar 4.-6. sept., Solvik, Askøy. 18 deltakarar Tema: Kroppsspråk i arbeids- og utdannings-situasjonar. Foredrag ved fysioterapeut Hanne Iversen.

IT og tilgjengelighet for synshemma. Foredragshaldar Helge Havnegjerde ga nytt håp til dei som opplever at aukande bruk av grafikk hindrar synshemma frå å bruke IT som effektiv arbeidsreiskap.

Erfaringar frå synshemma i arbeidslivet. Innlegg ved Torgeir Solheim, Lars Bjørndal og Jorunn Lid.

Det var og sett av tid til fysiske aktivitetar: folkedans, kano- og kajakk-padling, svømming m.m.

Kveldsmøte 19. november, 15 deltakarar. ELEKTRONISKE BØKER. Foredrag ved Andreas Strand, Huseby kompetansesenter. Diskusjon.

I styret for SSHF:

Terje Pettersen
Torleif Kahrs
Anne Marthe Westgaard
Anita Kvalheim
Knut Prytz

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


29.6.2002 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no
Sjekk sida med validator.w3.org!