[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]

SSHF
Synshemmede Studenter og Høyere utdannedes Forening

SSHF's årsmelding for 1988

Styret i SSHF har i år hatt 11 møter og behandlet 76 saker. Etter årsmøtet den 13. februar fikk styret en ny sammensetning som har fungert resten av året.

Til tross for at vi har slitt voldsomt med økonomien, har aktivitetsnivået i 1988 vært svært høyt. Særlig gledelig er det at SSHF i år har oppfylt intensjonen om samarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Den 21. - 23. mars var SSHF for første gang representert som gjester på NSUs Landsting, og vi har lagt vekt på å få i stand et nært samarbeid mellom SSHF og NSU. Som ledd i dette har SSHF i samarbeid med Felles Forum for Funksjonshemmede ved UiO, Norges Handicapforbund, Norges Handicapforbunds Ungdom, Norges Døveforbund og Norsk Forbund for Hørselshemmedes Ungdom utarbeidet et forslag til studiefinansieringsordning for funksjonshemmede studenter som er blitt oversendt NSUs Landsstyre. Vi håper på NSUs støtte, og vi kommer til å følge opp denne saken også i 1989. Videre har vi arbeidet for å få observatørstatus på NSUs Landsting i 1989.

Ellers har vi på det nasjonale plan innledet forhandlinger om medlemskap i AOF.

Men også på det internasjonale plan har det vært aktivitet. Den 25.-27. mars var SSHF representert på årsmøtet i ABAPSTAS, vår engeske søsterorganisasjon. Dette har virket svært inspirerende på SSHFs arbeid og har gitt oss mange nye innfallsvinkler og ideer. Det har også her foregått et visst samarbeid i den grad det er mulig over landegrensene. ABAPSTAS vil dessuten være representert på SSHFs eget årsmøte i 1989.

Det andre store arbeidsområdet i 88 har vært SSHFs registrering og kartlegging av utdannings- og yrkesvalg blant synshemmede akademikere. For å få kartlagt dette har vi sendt ut spørreskjemaer, og til nå har ca. 1/3 av medlemsmassen sendt inn svar. Vi gir oss ikke med det, så registreringen fortsetter også i 89. Hensikten med kartleggingen er å bidra til økte syselsettingsmuligheter for synshemmede. Matrialet skal inngå i en databank til bruk for bl.a. Arbeidsformidligsetaten og vil på den måten komme den enkelte arbeidssøkende synshemmede til gode.

Det tredje store arbeidsområdet i 88 har vært knyttet til bibliotektjenesten for synshemmede studenter og arbeidstakere. SSHF har i flere år arbeidet for at Studiebiblioteket skal sortere inn under Universitets- og Høgskoleavdelingen i Kultur og Vitenskapsdepartementet økonomisk og administrativt istedetfor, som nå, å sortere under kulturavdelingen som en del av NBFs vanlige bibliotektjeneste. Disse synsmåtene ble fremmet i særskilte brev til departementet og Stortingets Kirke- og Undervisningskomite også i 88.

I forbindelse med statsovertakelsen av bibliotektjenesten for synshemmede, hadde representanter for SSHF et møte med Astrid Nøkleby Heiberg, Tora Asland Haug og Lars Gunnar Lid i Stortingets KU-komite der SSHF redegjorde for sitt standpunkt i denne saken. Dette resulterte i at det i innstillingen fra KU-komiteen ble bedt om at Kulturdepartementet skulle vurdere å skille ut Studiebiblioteket fra Norsk Lyd- og Punktskriftsbibliotek som egen økonomisk og administrativ enhet og sortere under Universitets- og Høgskole-avdelingen.

SSHF har dessuten forsøkt å gjøre en innsats for å utvide Studiebibliotekets produksjon til også å omfatte yrkesaktive med høyere utdanning, men her har vi dessverre ikke oppnåd annet enn visse lempelser lånerestriksjonene.

I september ble Universitets- og Høgskoleutvalgets utredning om høyere utdanning (Med viten og vilje) sendt ut til høring. Som vanlig forelå heller Ikke denne offentlige publikasjonen i tilgjengelig lesbar form for synshemmedeþ men ved hjelp av NSU oppnådde SSHF at Statens Trykningskontor som en engangsforeteelse, bevilget midler til produksjon av en kassettversjon. Selv om ikke SSHF var offisiell høringsinstans, utarbeidet vi en uttalelse der vi peker på hvordan deler av utredningen kommer i konflikt med synshemmede studenters studiesituasjon. De synsmåter som SSHF har fremmet i sin uttalelse ser ut til å være lagt merke til ved den videre håndteringen av utredningen.

Grunnet vår dårlige økonomi har vi dessverre ikke sett oss i stand til å komme ut med mer enn 3 nummer av SSHF-nytt i 88. Vi har dessuten vært nødt til å avlyse foreningens årlige innføringskurs for nye studenter. Hvis forenigen skal kunne opprettholde sitt høye aktivitetsnivå, er det absolutt påkrevet at foreningens økonomiske situasjon blir bedret. SSHF er i dag den eneste foreningen i landet som ivaretar synshemmede akademikeres interesser, og det ville derfor være svært synd om foreningen ikke skulle kunne bestå også i årene fremover.

På tross av den dårlige økonomien, anser SSHF 1988 for å være et fint og aktivt år, og håper at den høye aktiviteten vil oppretttholdes i årene fremover.

Styret i SSHF

Dato: 27.2.1989

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


11.1.2003 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no
Sjekk sida med validator.w3.org!