Høringssvar fra SAF: EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner

EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner var ute på høring i fjor høst. 15. oktober leverte SAF følgende uttalelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som høringssvar:

Synshemmede Akademikere (SAF) støtter departementets forslag til implementering der en gjennomføring av direktivet vil kreve lov- og/eller forskriftsendring, og mener det er svært viktig at kravene for offentlig sektor utvides til også å gjelde privat sektor.

Read more on Høringssvar fra SAF: EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner…

Høringsuttalelse er levert

SAF har levert høringsuttalelse 20. jan. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om regjeringens forslag til ny, felles likestillings- og diskrimineringslov.

Høringssvar på forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov

Synshemmede Akademikere (SAF) takker for invitasjonen til høring om forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov.
SAF har vært positiv til en felles lov som gir alle som har behov for det, diskrimineringsvern. Men en forutsetning for å kunne støtte en felles lov, er at nåværende lovgivning ikke svekkes.
SAF mener at lovforslaget svekker dagens formålsparagraf hvor det står:
«Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes.»
Det har vist seg at denne presiseringen i formålsparagrafen har vært viktig i behandlingen av klagesaker som gjelder brudd på plikten til universell utforming.
Vi ser at en mer generell formulering om tilgjengelighet og tilrettelegging er valgt fordi man ønsker å lage en formålsparagraf som er dekkende for alle grunnlag, men vi kan ikke støtte at slike hensyn settes foran hensynet til å sikre et effektivt diskrimineringsvern.

Read more on Høringsuttalelse er levert…

Høringssvar fra SAF vedrørende forslag til endring av lov og forskrifter om offentlige anskaffelser

Synshemmede akademikere har levert høringssvar. Dette gjengis i det følgende.

Nærings- og fiskeridepartementet

Deres ref:   15/1514-1

Deres dato:   17.03.15

Vår dato:   16.06.2015

Org. nr:   875 667 432 

Høringssvar til forslag om endring av lov og forskrifter om offentlige anskaffelser

Read more on Høringssvar fra SAF vedrørende forslag til endring av lov og forskrifter om offentlige anskaffelser…

Høring om massive åpne nettkurs (MOOC)

SAF har levert høringsuttalelse til kunnskapsdepartementets høring om NOU 2014:5 MOOC til Norge – nye digitale læringsformer i høyere utdanning.
SAF understreker fokus på at læringsmiljøet både pedagogisk og teknologisk skal være universell utformet. IT løsninger skal også ha mulighet for bruk av individuelt tilpassede hjelpemidler.

Read more on Høring om massive åpne nettkurs (MOOC)…