[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]

SAF - Synshemmede Akademikeres Forening

Vi er en landsomfattende forening som har som formål å ivareta synshemmede akademikeres interesser i høyere utdanning og på arbeidsmarkedet. Foreningen ble stiftet i 1983.

Medlemskap

For å bli medlem av SAF må du være synshemmet, og enten ha tatt eller være i ferd med å ta høyere utdanning. Foreningen er også åpen for elever som går siste året på videregående skole på en linje som gir studiekompetanse.

Saker vi jobber med

Målet for SAFs arbeid er å bryte ned flest mulig av de barrierene som synshemmede møter i sine studier og i arbeidslivet. Her er noen av de viktigste målsettingene for vårt interessepolitiske arbeid: Et fullverdig faglitteraturtilbud til synshemmede studenter og yrkesaktive

Lik tilgang til all offentlig informasjon

En rettferdig studiefinansieringsordning for funksjonshemmede gjennom Statens lånekasse for utdanning Lovfesting av høyere læresteders ansvar for tilrettelegging av sine undervisningstilbud, både faglig og praktisk Utvikling av en statlig arbeidsmarkedspolitikk for kvalifiserte funksjonshemmede arbeidssøkere

Raskere behandling av søknader om hjelpemidler

Lovfesting av det offentliges ansvar for å dekke alle utgifter til anskaffelse av individuelt kompenserende hjelpemidler på arbeidsplassen

Arbeidsmåter

SAF gir skriftlige og muntlige innspill til offentlige myndigheter, høyere læresteder og sentrale og lokale studentorganisasjoner. Vi forsøker å synliggjøre funksjonshemmede akademikeres interesser ved å delta på konferanser og seminarer som setter utdannings- og sysselsettingspolitikk på dagsordenen. Vi samarbeider både med andre organisasjoner av funksjonshemmede og de store studentorganisasjonene.

SAF er en organisasjon med høy medlemsaktivitet, dvs. at svært mange av medlemmene deltar aktivt i det interessepolitiske arbeidet. Vi legger stor vekt på å utnytte de ressursene og den kompetansen som ligger hos medlemmer som ikke sitter i styret.

Organisasjonens oppbygning

Årsmøtet er SAFs høyeste organ, og åpent for alle medlemmer. Her velges styre og valgkomité for kommende år. I tilknytning til årsmøtet avholder vi vanligvis et temaseminar.

SAF har pr. i dag to lokallag, SAF Distrikt Nord-Norge, som dekker de tre nordligste fylkene, og SAF Vest, som dekker fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Lokallagene velger sine egne styrer, og avholder lokale årsmøter, seminarer og medlemsmøter.

SAF-nytt

SAF-nytt er SAFs medlemskassett som kommer ut fire ganger i året. Kassetten inneholder kunngjøringer, debattinnlegg og fyldig informasjon om saker som SAF jobber med.

E-postlister

SAF har fire E-postlister: en som er åpen for alle interesserte, en for medlemmer, en for styret og en for redaksjonen i SAF-nytt. Disse listene er et meget viktig forum for informasjonsformidling og debatt i organisasjonen. I tillegg bruker vi E-postlistene til å utveksle erfaringer som studenter, arbeidssøkere og yrkesaktive.

SAFs nettsider

Adresse: <http://www.saf-org.no/>

Her finner du blant annet et bredt utvalg av artikler fra SAF-nytt, vedtekter og årsmeldinger, innspill og høringsuttalelser som SAF har avgitt, samt en betydelig samling eksterne pekere.

Kontakt oss

Vil du vite mer om SAF og arbeidet vi driver? Ikke nøl med å ta kontakt! Vi kan nås på følgende adresser:

Postadresse:
SAF
Postboks 5911, Majorstua
0308 Oslo
E-post: post@saf-org.no

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


24.6.2002 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no
Sjekk sida med validator.w3.org!