[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]

Ideologisk plattform

SAF er en interessepolitisk organisasjon som arbeider for full deltakelse og likestilling for synshemmede akademikere. SAF vil arbeide for å fjerne funksjonshemmende barrierer og diskriminering. SAF arbeider for et inkluderende samfunn. Med dette menes et samfunn som er utformet ut fra mangfold og variasjonsbredde i befolkningen på alle områder. Målet er endring av det som blir sett på som det normale. I stedet for at den enkelte skal tilpasses og korrigeres, er det samfunnet selv som er i fokus for tilpasningen. Det er ikke den enkelte som har spesielle behov, men systemet som skaper visse behov, fordi det setter ekskluderende betingelser for deltakelse.

SAF legger til grunn prinsippene om universell utforming og sektoransvar. Særløsninger skal så langt det er mulig unngås.

Akademikere med synshemming har de samme demokratiske rettigheter som andre samfunnsborgere.

SAF arbeider for lik rett til utdanning og arbeid. Dette innebærer fritt utdannings- og yrkesvalg for funksjonshemmede og like muligheter til livslang læring og karriere.

SAF arbeider overfor beslutningstakere gjennom ordinære politiske og administrative kanaler.

[Hjemmeside] [Organisasjonsstoff] [Medlemsbladet] [Eksterne pekere]


24.6.2002 © Synshemmede Akademikeres Forening, SAF.
Postboks 5911, Majorstua, 0308 Oslo
e-post adresse: post@saf-org.no
Kontakt vevansvarlig: webmaster@saf-org.no
Sjekk sida med validator.w3.org!