Synshemmede Akademikere inviterer til seminar: Til kamp for universell utforming av IKT i arbeidslivet

Tid: 14.-15. juni 2019
Sted: Scandic Helsfyr, Strømsveien 108, Oslo
Seminaret er åpent for alle interesserte.

Arbeidslivet omfattes ikke av forskrift om universell utforming av IKT, og EU-direktivet pålegger kun universell utforming av intranettet. Så lenge arbeidsverktøyene ikke omfattes vil vi fortsatt diskrimineres i, og
utestenges fra, yrkeslivet.
Hva om universell utforming implementeres i utviklings- og anskaffelsesprosesser selv om forskrift om universell utforming av IKT ikke stiller krav om dette. Hva vil et slikt grep bety samfunnsøkonomisk?

Read more on Synshemmede Akademikere inviterer til seminar: Til kamp for universell utforming av IKT i arbeidslivet…

Høringssvar fra SAF: EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner

EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner var ute på høring i fjor høst. 15. oktober leverte SAF følgende uttalelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som høringssvar:

Synshemmede Akademikere (SAF) støtter departementets forslag til implementering der en gjennomføring av direktivet vil kreve lov- og/eller forskriftsendring, og mener det er svært viktig at kravene for offentlig sektor utvides til også å gjelde privat sektor.

Read more on Høringssvar fra SAF: EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner…

Invitasjon til Synshemmede Akademikeres temaseminar 2017

Seminartittel: «Når blir elektroniske læremidler universelt utformet?»

Tid: 17. juni 2017
Sted: Smarthotel Oslo, St. Olavsgate 26, 0166 Oslo.
Seminaret er åpent for alle.

Synshemmede opplever stadig at nye digitale læremidler og faglitteratur, som burde være like tilgjengelige for oss som for andre, ikke er det. Mangelfull kompetanse om, og fokus på, universell utforming av IKT skaper unødvendige barrierer og hindrer likeverdige utdanningstilbud for syns- og lesehemmede.
Nå foreslår imidlertid regjeringen at forskriften om universell utforming av IKT også skal omfatte utdanningssektoren, bl.a. elektroniske læremidler.
Da må noen gjøre noe fort!!!!

Read more on Invitasjon til Synshemmede Akademikeres temaseminar 2017…

Høringsuttalelse er levert

SAF har levert høringsuttalelse 20. jan. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om regjeringens forslag til ny, felles likestillings- og diskrimineringslov.

Høringssvar på forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov

Synshemmede Akademikere (SAF) takker for invitasjonen til høring om forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov.
SAF har vært positiv til en felles lov som gir alle som har behov for det, diskrimineringsvern. Men en forutsetning for å kunne støtte en felles lov, er at nåværende lovgivning ikke svekkes.
SAF mener at lovforslaget svekker dagens formålsparagraf hvor det står:
«Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes.»
Det har vist seg at denne presiseringen i formålsparagrafen har vært viktig i behandlingen av klagesaker som gjelder brudd på plikten til universell utforming.
Vi ser at en mer generell formulering om tilgjengelighet og tilrettelegging er valgt fordi man ønsker å lage en formålsparagraf som er dekkende for alle grunnlag, men vi kan ikke støtte at slike hensyn settes foran hensynet til å sikre et effektivt diskrimineringsvern.

Read more on Høringsuttalelse er levert…

Grunnleggende om universell utforming

En forskergruppe ved university of North Carolina la i 1997 fram 7 prinsipper for universal design. Gruppen bestod av arkitekter, ingeniører og produktdesignere, alle knyttet til omgivelsesforskning. Ved å følge prinsippene vil en langt på vei sikre at utforming, konstruksjon og design kan benyttes av alle, uten spesiell tilpassing, noe samfunnsøkonomer liker svært godt.
Istedet for at arkitekter og konstruktører identifiserer behovene til en gjennomsnittsborger, for så å utforme en løsning tilpasset gjennomsnittet, innebærer universell utforming at en erkjenner at borgeren er mangfoldig. Mangfoldet består av forskjellig kjønn og alder, forskjellig intelekt og forskjellig kulturelle forutsetninger.

Read more on Grunnleggende om universell utforming…